TEL: 021-44068641 ___ 44077564
لوگوی تکنیک ابزار

پین گیج

برای کالیبره کردن استفاده میشود

پین گیج 91 پارچه سایز 10-1 ASIMETOاسیمتو  پین گیج پین گیج 91 پارچه سایز 10-1
ASIMETOاسیمتو پین گیج
شماره فنی :
665-80-2

موجود
تکنیک ابزار

TEL : 021-44068641 ___ 44077564
Email: teknikabzarnovin@gmail.com

© Copy right 2020 | All ights Reserved | teknikabzar Corporation