TEL: 021-44068641 ___ 44077564
لوگوی تکنیک ابزار

UNF ������ ��������

گیج توپی UNF برتی اندازه گیری رزوه لوله های اینچی به کار میرود

گیج توپی برو نرو رزوه 1/4 UNF ASIMETOاسیمتو UNF گیج توپی گیج توپی برو نرو رزوه 1/4 UNF
ASIMETOاسیمتو UNF گیج توپی
شماره فنی :
691-01-1

موجود
گیج توپی برو نرو رزوه 5/16 NUF ASIMETOاسیمتو UNF گیج توپی گیج توپی برو نرو رزوه 5/16 NUF
ASIMETOاسیمتو UNF گیج توپی
شماره فنی :
691-02-1 695-24-2

موجود
گیج های توپی اینچی برو نرو UNF برای تست میکرومتر و پیچ ASIMETOاسیمتو UNF گیج توپی گیج های توپی اینچی برو نرو UNF برای تست میکرومتر و پیچ
ASIMETOاسیمتو UNF گیج توپی
شماره فنی :
691-03-1 695-27-2

موجود
گیج توپی برو نرو رزوه 7/16 UNF ASIMETOاسیمتو UNF گیج توپی گیج توپی برو نرو رزوه 7/16 UNF
ASIMETOاسیمتو UNF گیج توپی
شماره فنی :
691-04-1 695-30-2

موجود
گیج تپی برو نرو رزوه 9/16 UNF ASIMETOاسیمتو UNF گیج توپی گیج تپی برو نرو رزوه 9/16 UNF
ASIMETOاسیمتو UNF گیج توپی
شماره فنی :
691-05-1

موجود
گیج توپی - گیج توپی BSW -گیج توپی UNF - گیج توپی لوله - گیج توپی رزوه - گیج توپی برو نرو اینچی ASIMETOاسیمتو UNF گیج توپی گیج توپی - گیج توپی BSW -گیج توپی UNF - گیج توپی لوله - گیج توپی رزوه - گیج توپی برو نرو اینچی
ASIMETOاسیمتو UNF گیج توپی
شماره فنی :
695-39-2

موجود
گیج توپی برو نرو رزوه 3/4 UNF ASIMETOاسیمتو UNF گیج توپی گیج توپی برو نرو رزوه 3/4 UNF
ASIMETOاسیمتو UNF گیج توپی
شماره فنی :
691-06-1 695-42-2

موجود
گیج توپی برو نرو رزوه 7/8 UNF ASIMETOاسیمتو UNF گیج توپی گیج توپی برو نرو رزوه 7/8 UNF
ASIMETOاسیمتو UNF گیج توپی
شماره فنی :
691-07-1 695-45-2 695-45-1 695-45-0

موجود
قیمت گیج توپی اینچی برو نرو UNF اسیمتو - لیست قیمت انواه گیج های توپی - قیمت انواع گیج ها - قیمت بروز گیج ASIMETOاسیمتو UNF گیج توپی قیمت گیج توپی اینچی برو نرو UNF اسیمتو - لیست قیمت انواه گیج های توپی - قیمت انواع گیج ها - قیمت بروز گیج
ASIMETOاسیمتو UNF گیج توپی
شماره فنی :
695-59-2

موجود
گیج توپی برو نرو رزوه 1/8-1 ASIMETOاسیمتو UNF گیج توپی گیج توپی برو نرو رزوه 1/8-1
ASIMETOاسیمتو UNF گیج توپی
شماره فنی :
695-60-2

موجود
گیج توپی برو نرو رزوه 1/4-1 UNF ASIMETOاسیمتو UNF گیج توپی گیج توپی برو نرو رزوه 1/4-1 UNF
ASIMETOاسیمتو UNF گیج توپی
شماره فنی :
695-61-2

موجود
مشخصات گیج توپی برو نرو UNF اسیمتو ASIMETO * نقد و برسی گیج توپی اسیمتو ASIMETO ASIMETOاسیمتو UNF گیج توپی مشخصات گیج توپی برو نرو UNF اسیمتو ASIMETO * نقد و برسی گیج توپی اسیمتو ASIMETO
ASIMETOاسیمتو UNF گیج توپی
شماره فنی :
695-62-2

موجود
گیج توپی برو نرو رزوه 1/2-1 UNF ASIMETOاسیمتو UNF گیج توپی گیج توپی برو نرو رزوه 1/2-1 UNF
ASIMETOاسیمتو UNF گیج توپی
شماره فنی :
695-63-2

موجود
گیج توپی برو نرو رزوه 3/4-1 UNF ASIMETOاسیمتو UNF گیج توپی گیج توپی برو نرو رزوه 3/4-1 UNF
ASIMETOاسیمتو UNF گیج توپی
شماره فنی :
695-64-2

موجود
تکنیک ابزار

TEL : 021-44068641 ___ 44077564
Email: teknikabzarnovin@gmail.com

© Copy right 2022 | All ights Reserved | teknikabzar Corporation