TEL: 021-44068641 ___ 44077564
لوگوی تکنیک ابزار

������ �������� ��������

برای اندازه گیری رزوه ثطعات داخل لوله استفاده میشود

گیج توپی رزوه M2 تلرانس 6H ASIMETOاسیمتو گیج توپی رزوه گیج توپی رزوه M2 تلرانس 6H
ASIMETOاسیمتو گیج توپی رزوه
شماره فنی :
680-02-0

موجود
گیج توپی رزوه M2.5 تلرانس 6H ASIMETOاسیمتو گیج توپی رزوه گیج توپی رزوه M2.5 تلرانس 6H
ASIMETOاسیمتو گیج توپی رزوه
شماره فنی :
680-02-5

موجود
گیج توپی رزوه M3 تلرانس 6H ASIMETOاسیمتو گیج توپی رزوه گیج توپی رزوه M3 تلرانس 6H
ASIMETOاسیمتو گیج توپی رزوه
شماره فنی :
680-03-2

موجود
گیج توپی رزوه M3.5 تلرانس 6H ASIMETOاسیمتو گیج توپی رزوه گیج توپی رزوه M3.5 تلرانس 6H
ASIMETOاسیمتو گیج توپی رزوه
شماره فنی :
680-03-5

موجود
گیج توپی رزوه اسیمتو با بهترین کیفیت - گیج توپی رزوه asimeto با قیمت مناسب - گیج توپی رزوه ASIMETOاسیمتو گیج توپی رزوه گیج توپی رزوه اسیمتو با بهترین کیفیت - گیج توپی رزوه asimeto با قیمت مناسب - گیج توپی رزوه
ASIMETOاسیمتو گیج توپی رزوه
شماره فنی :
680-04-2

موجود
گیج توپی رزوه M5 تلرانس 6H ASIMETOاسیمتو گیج توپی رزوه گیج توپی رزوه M5 تلرانس 6H
ASIMETOاسیمتو گیج توپی رزوه
شماره فنی :
680-05-2

موجود
گیج توپی رزوه M6 تلرانس 6H ASIMETOاسیمتو گیج توپی رزوه گیج توپی رزوه M6 تلرانس 6H
ASIMETOاسیمتو گیج توپی رزوه
شماره فنی :
680-06-2

موجود
گیج توپی رزوه M8 تلرانس 6H ASIMETOاسیمتو گیج توپی رزوه گیج توپی رزوه M8 تلرانس 6H
ASIMETOاسیمتو گیج توپی رزوه
شماره فنی :
680-08-2

موجود
گیج توپی رزوه M9 تلرانس 6H ASIMETOاسیمتو گیج توپی رزوه گیج توپی رزوه M9 تلرانس 6H
ASIMETOاسیمتو گیج توپی رزوه
شماره فنی :
680-09-2

موجود
گیج توپی رزوه ASIMETO آسیمتو دقت M10 , تلرانس 6H و مدل 2-10-680 ASIMETOاسیمتو گیج توپی رزوه گیج توپی رزوه ASIMETO آسیمتو دقت M10 , تلرانس 6H و مدل 2-10-680
ASIMETOاسیمتو گیج توپی رزوه
شماره فنی :
680-10-2

موجود
گیج توپی رزوه M11 تلرانس 6ا ASIMETOاسیمتو گیج توپی رزوه گیج توپی رزوه M11 تلرانس 6ا
ASIMETOاسیمتو گیج توپی رزوه
شماره فنی :
680-11-2

موجود
گیج توپی رزوه M12 تلرانس 6ا ASIMETOاسیمتو گیج توپی رزوه گیج توپی رزوه M12 تلرانس 6ا
ASIMETOاسیمتو گیج توپی رزوه
شماره فنی :
680-12-2

موجود
گیج توپی رزوه M14 تلرانس 6H ASIMETOاسیمتو گیج توپی رزوه گیج توپی رزوه M14 تلرانس 6H
ASIMETOاسیمتو گیج توپی رزوه
شماره فنی :
680-14-2

موجود
گیج توپی رزوه M16 تلرتنس 6H ASIMETOاسیمتو گیج توپی رزوه گیج توپی رزوه M16 تلرتنس 6H
ASIMETOاسیمتو گیج توپی رزوه
شماره فنی :
680-16-2

موجود
گیج توپی درجه یک برند اسیمتو - گیج توپی قیمت مناسب برند اسیمتو - گیج توپی با بهترین کیفیت برند اسیمتو ASIMETOاسیمتو گیج توپی رزوه گیج توپی درجه یک برند اسیمتو - گیج توپی قیمت مناسب برند اسیمتو - گیج توپی با بهترین کیفیت برند اسیمتو
ASIMETOاسیمتو گیج توپی رزوه
شماره فنی :
680-18-2

موجود
گیج توپی رزوه M20 تلرانس 6H ASIMETOاسیمتو گیج توپی رزوه گیج توپی رزوه M20 تلرانس 6H
ASIMETOاسیمتو گیج توپی رزوه
شماره فنی :
680-20-2

موجود
گیج توپی رزوه M22 تلرانس 6H ASIMETOاسیمتو گیج توپی رزوه گیج توپی رزوه M22 تلرانس 6H
ASIMETOاسیمتو گیج توپی رزوه
شماره فنی :
680-22-2

موجود
گیج توپی رزوه M24 تلرانس 6H ASIMETOاسیمتو گیج توپی رزوه گیج توپی رزوه M24 تلرانس 6H
ASIMETOاسیمتو گیج توپی رزوه
شماره فنی :
680-24-2

موجود
گیج توپی رزوه M30 تلرانس 6H ASIMETOاسیمتو گیج توپی رزوه گیج توپی رزوه M30 تلرانس 6H
ASIMETOاسیمتو گیج توپی رزوه
شماره فنی :
680-302-2

موجود
گیج توپی رزوه ASIMETO تحت لیسانس آلمان و بلا برگه کالیبره در تکنیک ابزار نوین ASIMETOاسیمتو گیج توپی رزوه گیج توپی رزوه ASIMETO تحت لیسانس آلمان و بلا برگه کالیبره در تکنیک ابزار نوین
ASIMETOاسیمتو گیج توپی رزوه
شماره فنی :
680-33-2

موجود
گیج توپی رزوه M36 تلرانس 6H ASIMETOاسیمتو گیج توپی رزوه گیج توپی رزوه M36 تلرانس 6H
ASIMETOاسیمتو گیج توپی رزوه
شماره فنی :
680-36-2

موجود
گیج توپی رزوه M39 تلرانس 6H ASIMETOاسیمتو گیج توپی رزوه گیج توپی رزوه M39 تلرانس 6H
ASIMETOاسیمتو گیج توپی رزوه
شماره فنی :
680-39-2

موجود
گیج توپی رزوه M42 تلرانس 6H ASIMETOاسیمتو گیج توپی رزوه گیج توپی رزوه M42 تلرانس 6H
ASIMETOاسیمتو گیج توپی رزوه
شماره فنی :
680-42-2

موجود
گیج توپی رزوه M45 تلرانس 6H ASIMETOاسیمتو گیج توپی رزوه گیج توپی رزوه M45 تلرانس 6H
ASIMETOاسیمتو گیج توپی رزوه
شماره فنی :
680-45-2

موجود
خرید و فروش گیج توپی رزوه - مشخصات گیج های توپی رزوه اسیمتو - قیمت انواع گیج ها ASIMETOاسیمتو گیج توپی رزوه خرید و فروش گیج توپی رزوه - مشخصات گیج های توپی رزوه اسیمتو - قیمت انواع گیج ها
ASIMETOاسیمتو گیج توپی رزوه
شماره فنی :
680-48-2

موجود
گیج توپی رزوه 0.5*M4 تلرانس 6H ASIMETOاسیمتو گیج توپی رزوه گیج توپی رزوه 0.5*M4 تلرانس 6H
ASIMETOاسیمتو گیج توپی رزوه
شماره فنی :
682-04-1

موجود
گیج توپی رزوه 0.5*M5 تلرانس 6H ASIMETOاسیمتو گیج توپی رزوه گیج توپی رزوه 0.5*M5 تلرانس 6H
ASIMETOاسیمتو گیج توپی رزوه
شماره فنی :
682-05-1

موجود
گیج توپی رزوه 0.75*M6 تلرانس 6H ASIMETOاسیمتو گیج توپی رزوه گیج توپی رزوه 0.75*M6 تلرانس 6H
ASIMETOاسیمتو گیج توپی رزوه
شماره فنی :
682-26-2

موجود
گیج توپی رزوه 0.75*M7 تلرانس 6H ASIMETOاسیمتو گیج توپی رزوه گیج توپی رزوه 0.75*M7 تلرانس 6H
ASIMETOاسیمتو گیج توپی رزوه
شماره فنی :
682-07-2

موجود
گیج توپی رزوه اسیمتو تحت لیسانس لمان - گیج توپی رزوه دار ASIMETOاسیمتو گیج توپی رزوه گیج توپی رزوه اسیمتو تحت لیسانس لمان - گیج توپی رزوه دار
ASIMETOاسیمتو گیج توپی رزوه
شماره فنی :
682-08-2

موجود
گیج توپی رزوه 1*M8 تلرانس 6H ASIMETOاسیمتو گیج توپی رزوه گیج توپی رزوه 1*M8 تلرانس 6H
ASIMETOاسیمتو گیج توپی رزوه
شماره فنی :
682-08-3

موجود
گیج توپی رزوه 0.5*M1 تلرانس 6H ASIMETOاسیمتو گیج توپی رزوه گیج توپی رزوه 0.5*M1 تلرانس 6H
ASIMETOاسیمتو گیج توپی رزوه
شماره فنی :
682-10-1

موجود
گیج توپی رزوه 0.75*ئ10 تلرانس 6H ASIMETOاسیمتو گیج توپی رزوه گیج توپی رزوه 0.75*ئ10 تلرانس 6H
ASIMETOاسیمتو گیج توپی رزوه
شماره فنی :
682-10-2

موجود
گیج توپی رزوه 1*M10 تلرانس 6H ASIMETOاسیمتو گیج توپی رزوه گیج توپی رزوه 1*M10 تلرانس 6H
ASIMETOاسیمتو گیج توپی رزوه
شماره فنی :
682-10-3

موجود
گیج توپی رزوه 1.25*M10 تلرانس 6ا ASIMETOاسیمتو گیج توپی رزوه گیج توپی رزوه 1.25*M10 تلرانس 6ا
ASIMETOاسیمتو گیج توپی رزوه
شماره فنی :
682-10-4

موجود
اصول طراحی گیج توپی رزوه اسیمتو asimeto * مشخصات گیج توپی رزوه آسیمتو ASIMETOاسیمتو گیج توپی رزوه اصول طراحی گیج توپی رزوه اسیمتو asimeto * مشخصات گیج توپی رزوه آسیمتو
ASIMETOاسیمتو گیج توپی رزوه
شماره فنی :
682-11-3

موجود
گیج توپی رزوه 1.25*M11 تلرانس 6H ASIMETOاسیمتو گیج توپی رزوه گیج توپی رزوه 1.25*M11 تلرانس 6H
ASIMETOاسیمتو گیج توپی رزوه
شماره فنی :
682-11-4

موجود
گیج توپی رزوه 0.5*M12 تلرانس 6H ASIMETOاسیمتو گیج توپی رزوه گیج توپی رزوه 0.5*M12 تلرانس 6H
ASIMETOاسیمتو گیج توپی رزوه
شماره فنی :
682-12-1

موجود
گیج توپی رزوه 0.75*M12 تلرانس 6H ASIMETOاسیمتو گیج توپی رزوه گیج توپی رزوه 0.75*M12 تلرانس 6H
ASIMETOاسیمتو گیج توپی رزوه
شماره فنی :
682-12-2

موجود
گیج توپی رزوه 1*M12 تلرانس 6H ASIMETOاسیمتو گیج توپی رزوه گیج توپی رزوه 1*M12 تلرانس 6H
ASIMETOاسیمتو گیج توپی رزوه
شماره فنی :
682-12-3

موجود
گیج توپی رزوه 1.25*M12 تلرانس 6H ASIMETOاسیمتو گیج توپی رزوه گیج توپی رزوه 1.25*M12 تلرانس 6H
ASIMETOاسیمتو گیج توپی رزوه
شماره فنی :
682-12-4

موجود
گیج توپی رزوه 1.5*M12 تلرانس 6H ASIMETOاسیمتو گیج توپی رزوه گیج توپی رزوه 1.5*M12 تلرانس 6H
ASIMETOاسیمتو گیج توپی رزوه
شماره فنی :
682-12-5

موجود
گیج توپی رزوه 1*M14 تلرانس 6H ASIMETOاسیمتو گیج توپی رزوه گیج توپی رزوه 1*M14 تلرانس 6H
ASIMETOاسیمتو گیج توپی رزوه
شماره فنی :
682-14-3

موجود
گیج توپی رزوه 0.75*M16 تلرانس 6H ASIMETOاسیمتو گیج توپی رزوه گیج توپی رزوه 0.75*M16 تلرانس 6H
ASIMETOاسیمتو گیج توپی رزوه
شماره فنی :
682-16-2

موجود
گیج توپی رزوه 1*M16 تلرانس 6H ASIMETOاسیمتو گیج توپی رزوه گیج توپی رزوه 1*M16 تلرانس 6H
ASIMETOاسیمتو گیج توپی رزوه
شماره فنی :
682-16-3

موجود
گیج توپی رزوه 1.5*M16 تلرانس 6H ASIMETOاسیمتو گیج توپی رزوه گیج توپی رزوه 1.5*M16 تلرانس 6H
ASIMETOاسیمتو گیج توپی رزوه
شماره فنی :
682-16-5

موجود
گیج توپی رزوه 0.75*M18 تلرانس 6H ASIMETOاسیمتو گیج توپی رزوه گیج توپی رزوه 0.75*M18 تلرانس 6H
ASIMETOاسیمتو گیج توپی رزوه
شماره فنی :
682-18-2

موجود
گیج توپی رزوه 1*M15 تلرانس 6H ASIMETOاسیمتو گیج توپی رزوه گیج توپی رزوه 1*M15 تلرانس 6H
ASIMETOاسیمتو گیج توپی رزوه
شماره فنی :
682-18-3

موجود
گیج توپی برو نرو رزوه دار - گیج توپی رزوه اسیمتو - تکنیک ابزار نوین ASIMETOاسیمتو گیج توپی رزوه گیج توپی برو نرو رزوه دار - گیج توپی رزوه اسیمتو - تکنیک ابزار نوین
ASIMETOاسیمتو گیج توپی رزوه
شماره فنی :
682-16-5

موجود
گیج توپی رزوه 2*M18 تلرانس 6H ASIMETOاسیمتو گیج توپی رزوه گیج توپی رزوه 2*M18 تلرانس 6H
ASIMETOاسیمتو گیج توپی رزوه
شماره فنی :
682-18-6

موجود
گیج توپی رزوه 1*M20 تلرانس 6H ASIMETOاسیمتو گیج توپی رزوه گیج توپی رزوه 1*M20 تلرانس 6H
ASIMETOاسیمتو گیج توپی رزوه
شماره فنی :
682-20-3

موجود
گیج توپی رزه اسیمتو با بهترین کیفیت و مناسب ترین قیمت ASIMETOاسیمتو گیج توپی رزوه گیج توپی رزه اسیمتو با بهترین کیفیت و مناسب ترین قیمت
ASIMETOاسیمتو گیج توپی رزوه
شماره فنی :
682-20-5

موجود
یج توپی رزوه 2*M20 تلرانس 6H ASIMETOاسیمتو گیج توپی رزوه یج توپی رزوه 2*M20 تلرانس 6H
ASIMETOاسیمتو گیج توپی رزوه
شماره فنی :
682-20-6

موجود
گیج توپی رزوه 1*M22 تلرانس 6H ASIMETOاسیمتو گیج توپی رزوه گیج توپی رزوه 1*M22 تلرانس 6H
ASIMETOاسیمتو گیج توپی رزوه
شماره فنی :
682-22-3

موجود
گیج توپی رزوه 1.5*M22 تلرانس 6H ASIMETOاسیمتو گیج توپی رزوه گیج توپی رزوه 1.5*M22 تلرانس 6H
ASIMETOاسیمتو گیج توپی رزوه
شماره فنی :
682-22-5

موجود
گیج توپی رزوه 2*M22 تلرانس 6H ASIMETOاسیمتو گیج توپی رزوه گیج توپی رزوه 2*M22 تلرانس 6H
ASIMETOاسیمتو گیج توپی رزوه
شماره فنی :
682-22-6

موجود
گیج توپی رزوه 1*M24 تلرانس 6H ASIMETOاسیمتو گیج توپی رزوه گیج توپی رزوه 1*M24 تلرانس 6H
ASIMETOاسیمتو گیج توپی رزوه
شماره فنی :
682-24-3

موجود
گیج توپی رزوه اسیمتو با ضمانت سلامت فیزیکی کالا - گیج توپی رزوه اسیمتو asimeto آسیمتو با خدمات پس از فروش ASIMETOاسیمتو گیج توپی رزوه گیج توپی رزوه اسیمتو با ضمانت سلامت فیزیکی کالا - گیج توپی رزوه اسیمتو asimeto آسیمتو با خدمات پس از فروش
ASIMETOاسیمتو گیج توپی رزوه
شماره فنی :
682-24-5

موجود
گیج توپی رزوه 1.5*M25 تلرانس 6H ASIMETOاسیمتو گیج توپی رزوه گیج توپی رزوه 1.5*M25 تلرانس 6H
ASIMETOاسیمتو گیج توپی رزوه
شماره فنی :
682-25-5

موجود
گیج توپی رزوه 1.5*M26 تلرانس 6H ASIMETOاسیمتو گیج توپی رزوه گیج توپی رزوه 1.5*M26 تلرانس 6H
ASIMETOاسیمتو گیج توپی رزوه
شماره فنی :
682-26-5

موجود
گیج توپی رزوه 2*M26 تلرانس 6H ASIMETOاسیمتو گیج توپی رزوه گیج توپی رزوه 2*M26 تلرانس 6H
ASIMETOاسیمتو گیج توپی رزوه
شماره فنی :
2-682-26-2

موجود
گیج توپی رزوه 1*M27 تلرانس 6H ASIMETOاسیمتو گیج توپی رزوه گیج توپی رزوه 1*M27 تلرانس 6H
ASIMETOاسیمتو گیج توپی رزوه
شماره فنی :
682-27-3

موجود
گیج توپی رزوه 1.5*M27 تلرانس 6H ASIMETOاسیمتو گیج توپی رزوه گیج توپی رزوه 1.5*M27 تلرانس 6H
ASIMETOاسیمتو گیج توپی رزوه
شماره فنی :
682-27-5

موجود
گیج توپی رزوه 2*M27 تلرانس 6H ASIMETOاسیمتو گیج توپی رزوه گیج توپی رزوه 2*M27 تلرانس 6H
ASIMETOاسیمتو گیج توپی رزوه
شماره فنی :
682-27-6

موجود
گیج توپی رزوه اسیمتو asimeto با تلرانس 6H و سایز M27*2 ASIMETOاسیمتو گیج توپی رزوه گیج توپی رزوه اسیمتو asimeto با تلرانس 6H و سایز M27*2
ASIMETOاسیمتو گیج توپی رزوه
شماره فنی :
682-28-3

موجود
گیج توپی رزوه 1.5*M28 ASIMETOاسیمتو گیج توپی رزوه گیج توپی رزوه 1.5*M28
ASIMETOاسیمتو گیج توپی رزوه
شماره فنی :
682-28-5

موجود
گیج توپی رزوه 2*M28 تلرانس 6H ASIMETOاسیمتو گیج توپی رزوه گیج توپی رزوه 2*M28 تلرانس 6H
ASIMETOاسیمتو گیج توپی رزوه
شماره فنی :
682-28-6

موجود
گیج توپی رزوه 1.5*M30تلرانس 6H ASIMETOاسیمتو گیج توپی رزوه گیج توپی رزوه 1.5*M30تلرانس 6H
ASIMETOاسیمتو گیج توپی رزوه
شماره فنی :
682-30-5

موجود
گیج توپی رزوه اسیمتو ASIMETO آسیمتو با یفیت و ارزان قیمت در تکنیک ابزار نوین ASIMETOاسیمتو گیج توپی رزوه گیج توپی رزوه اسیمتو ASIMETO آسیمتو با یفیت و ارزان قیمت در تکنیک ابزار نوین
ASIMETOاسیمتو گیج توپی رزوه
شماره فنی :
682-30-6

موجود
گی توپی رزوه 3*M30 تلرانس 6H ASIMETOاسیمتو گیج توپی رزوه گی توپی رزوه 3*M30 تلرانس 6H
ASIMETOاسیمتو گیج توپی رزوه
شماره فنی :
682-30-7

موجود
گیج توپی رزوه 1.5*M32 تلرانس 6H ASIMETOاسیمتو گیج توپی رزوه گیج توپی رزوه 1.5*M32 تلرانس 6H
ASIMETOاسیمتو گیج توپی رزوه
شماره فنی :
682-32-5

موجود
یج توپی رزوه 2*M32 تلرانس 6H ASIMETOاسیمتو گیج توپی رزوه یج توپی رزوه 2*M32 تلرانس 6H
ASIMETOاسیمتو گیج توپی رزوه
شماره فنی :
682-32-6

موجود
گیج توپی رزوه 3*M32 تلرانس 6H ASIMETOاسیمتو گیج توپی رزوه گیج توپی رزوه 3*M32 تلرانس 6H
ASIMETOاسیمتو گیج توپی رزوه
شماره فنی :
682-32-7

موجود
گیج توپی رزوه 1.5*M33 تلرانس 6H ASIMETOاسیمتو گیج توپی رزوه گیج توپی رزوه 1.5*M33 تلرانس 6H
ASIMETOاسیمتو گیج توپی رزوه
شماره فنی :
682-33-5

موجود
گیج توپی رزوه 1.5*M36 تلرانس 6H ASIMETOاسیمتو گیج توپی رزوه گیج توپی رزوه 1.5*M36 تلرانس 6H
ASIMETOاسیمتو گیج توپی رزوه
شماره فنی :
682-36-5

موجود
گیج توپی اسیمتو * گیج رینگی اسیمتو * گیج توپی و رینگی اسیمتو * یج توپی رزوه اسیمتو ASIMETOاسیمتو گیج توپی رزوه گیج توپی اسیمتو * گیج رینگی اسیمتو * گیج توپی و رینگی اسیمتو * یج توپی رزوه اسیمتو
ASIMETOاسیمتو گیج توپی رزوه
شماره فنی :
682-36-6

موجود
گیج توپی رزوه 3*M39 تلرانس 6H ASIMETOاسیمتو گیج توپی رزوه گیج توپی رزوه 3*M39 تلرانس 6H
ASIMETOاسیمتو گیج توپی رزوه
شماره فنی :
682-39-7

موجود
گیج توپی رزوه 1.5*M40 تلرانس 6H ASIMETOاسیمتو گیج توپی رزوه گیج توپی رزوه 1.5*M40 تلرانس 6H
ASIMETOاسیمتو گیج توپی رزوه
شماره فنی :
682-40-5

موجود
گیج توپی رزوه 1.5*M42 تلرانس 6H ASIMETOاسیمتو گیج توپی رزوه گیج توپی رزوه 1.5*M42 تلرانس 6H
ASIMETOاسیمتو گیج توپی رزوه
شماره فنی :
682-42-5

موجود
گیج توپی رزوه 3*M42 تلرانس 6H ASIMETOاسیمتو گیج توپی رزوه گیج توپی رزوه 3*M42 تلرانس 6H
ASIMETOاسیمتو گیج توپی رزوه
شماره فنی :
682-42-7

موجود
گیج توپی رزوه 1.5*M45 تلرانس 6H ASIMETOاسیمتو گیج توپی رزوه گیج توپی رزوه 1.5*M45 تلرانس 6H
ASIMETOاسیمتو گیج توپی رزوه
شماره فنی :
682-45-5

موجود
گیج توپی رزوه اسیمتو دامنه اندازه گیری M48*1/5 - تکنیک ابزار نوین ASIMETOاسیمتو گیج توپی رزوه گیج توپی رزوه اسیمتو دامنه اندازه گیری M48*1/5 - تکنیک ابزار نوین
ASIMETOاسیمتو گیج توپی رزوه
شماره فنی :
682-48-5

موجود
گیج توپی رزوه 2*M48 تلرانس 6H ASIMETOاسیمتو گیج توپی رزوه گیج توپی رزوه 2*M48 تلرانس 6H
ASIMETOاسیمتو گیج توپی رزوه
شماره فنی :
682-48-6

موجود
گیج توپی برونرو 2 تلرانس 6H GRAND گرند گیج توپی رزوه گیج توپی برونرو 2 تلرانس 6H
GRAND گرند گیج توپی رزوه
شماره فنی :


موجود
گیج توپی برونرو 2/5 تلرانس 6H GRAND گرند گیج توپی رزوه گیج توپی برونرو 2/5 تلرانس 6H
GRAND گرند گیج توپی رزوه
شماره فنی :


موجود
6H گیج توپی برو نرو 3 رزوه تلورانس   GRAND گرند گیج توپی رزوه 6H گیج توپی برو نرو 3 رزوه تلورانس
GRAND گرند گیج توپی رزوه
شماره فنی :


موجود
6Hگیج توپی برو نرو3/5 رزوه تلورانس GRAND گرند گیج توپی رزوه 6Hگیج توپی برو نرو3/5 رزوه تلورانس
GRAND گرند گیج توپی رزوه
شماره فنی :


موجود
6Hگیج توپی برو نرو 4 رزوه تلورانس GRAND گرند گیج توپی رزوه 6Hگیج توپی برو نرو 4 رزوه تلورانس
GRAND گرند گیج توپی رزوه
شماره فنی :


موجود
6H گیج توپی برو نرو 5 رزوه تلورانس GRAND گرند گیج توپی رزوه 6H گیج توپی برو نرو 5 رزوه تلورانس
GRAND گرند گیج توپی رزوه
شماره فنی :


موجود
6Hگیج توپی برو نرو 6 رزوه تلورانس GRAND گرند گیج توپی رزوه 6Hگیج توپی برو نرو 6 رزوه تلورانس
GRAND گرند گیج توپی رزوه
شماره فنی :


موجود
6H گیج توپی برو نرو8 رزوه تلورانس GRAND گرند گیج توپی رزوه 6H گیج توپی برو نرو8 رزوه تلورانس
GRAND گرند گیج توپی رزوه
شماره فنی :


موجود
6H گیج توپی برو نرو 9 رزوه تلورانس GRAND گرند گیج توپی رزوه 6H گیج توپی برو نرو 9 رزوه تلورانس
GRAND گرند گیج توپی رزوه
شماره فنی :


موجود
6H گیج توپی برو نرو 10 رزوه تلورانس GRAND گرند گیج توپی رزوه 6H گیج توپی برو نرو 10 رزوه تلورانس
GRAND گرند گیج توپی رزوه
شماره فنی :


موجود
6H گیج توپی برو نرو 11 رزوه تلورانس GRAND گرند گیج توپی رزوه 6H گیج توپی برو نرو 11 رزوه تلورانس
GRAND گرند گیج توپی رزوه
شماره فنی :


موجود
6H گیج توپی برو نرو12 رزوه تلورانس GRAND گرند گیج توپی رزوه 6H گیج توپی برو نرو12 رزوه تلورانس
GRAND گرند گیج توپی رزوه
شماره فنی :


موجود
6H گیج توپی برو نرو14 رزوه تلورانس GRAND گرند گیج توپی رزوه 6H گیج توپی برو نرو14 رزوه تلورانس
GRAND گرند گیج توپی رزوه
شماره فنی :


موجود
6H گیج توپی برو نرو 16 رزوه تلورانس GRAND گرند گیج توپی رزوه 6H گیج توپی برو نرو 16 رزوه تلورانس
GRAND گرند گیج توپی رزوه
شماره فنی :


موجود
6H گیج توپی برو نرو 18 رزوه تلورانس GRAND گرند گیج توپی رزوه 6H گیج توپی برو نرو 18 رزوه تلورانس
GRAND گرند گیج توپی رزوه
شماره فنی :


موجود
6H گیج توپی برو نرو20 رزوه تلورانس GRAND گرند گیج توپی رزوه 6H گیج توپی برو نرو20 رزوه تلورانس
GRAND گرند گیج توپی رزوه
شماره فنی :


موجود
6Hگیج توپی برو نرو 22 رزوه تلورانس GRAND گرند گیج توپی رزوه 6Hگیج توپی برو نرو 22 رزوه تلورانس
GRAND گرند گیج توپی رزوه
شماره فنی :


موجود
6H گیج توپی برو نرو 24 رزوه تلورانس GRAND گرند گیج توپی رزوه 6H گیج توپی برو نرو 24 رزوه تلورانس
GRAND گرند گیج توپی رزوه
شماره فنی :


موجود
6H گیج توپی برو نرو 30 رزوه تلورانس GRAND گرند گیج توپی رزوه 6H گیج توپی برو نرو 30 رزوه تلورانس
GRAND گرند گیج توپی رزوه
شماره فنی :


موجود
6H گیج توپی برو نرو33 رزوه تلورانس GRAND گرند گیج توپی رزوه 6H گیج توپی برو نرو33 رزوه تلورانس
GRAND گرند گیج توپی رزوه
شماره فنی :


موجود
6H گیج توپی برو نرو 36 رزوه تلورانس GRAND گرند گیج توپی رزوه 6H گیج توپی برو نرو 36 رزوه تلورانس
GRAND گرند گیج توپی رزوه
شماره فنی :


موجود
6Hگیج توپی برو نرو 39 رزوه تلورانس GRAND گرند گیج توپی رزوه 6Hگیج توپی برو نرو 39 رزوه تلورانس
GRAND گرند گیج توپی رزوه
شماره فنی :


موجود
6Hگیج توپی برو نرو 42 رزوه تلورانس GRAND گرند گیج توپی رزوه 6Hگیج توپی برو نرو 42 رزوه تلورانس
GRAND گرند گیج توپی رزوه
شماره فنی :


موجود
6Hگیج توپی برو نرو 45 رزوه تلورانس GRAND گرند گیج توپی رزوه 6Hگیج توپی برو نرو 45 رزوه تلورانس
GRAND گرند گیج توپی رزوه
شماره فنی :


موجود
6H گیج توپی برو نرو 48 رزوه تلورانس GRAND گرند گیج توپی رزوه 6H گیج توپی برو نرو 48 رزوه تلورانس
GRAND گرند گیج توپی رزوه
شماره فنی :


موجود
G3/8 گیج توپی برو نرو لوله GRAND گرند گیج توپی رزوه G3/8 گیج توپی برو نرو لوله
GRAND گرند گیج توپی رزوه
شماره فنی :


موجود
G1-1/8 گیج برو نرو لوله GRAND گرند گیج توپی رزوه G1-1/8 گیج برو نرو لوله
GRAND گرند گیج توپی رزوه
شماره فنی :


موجود
G1-1/8 گیج برو نرو لوله GRAND گرند گیج توپی رزوه G1-1/8 گیج برو نرو لوله
GRAND گرند گیج توپی رزوه
شماره فنی :


موجود
تکنیک ابزار

TEL : 021-44068641 ___ 44077564
Email: teknikabzarnovin@gmail.com

© Copy right 2022 | All ights Reserved | teknikabzar Corporation