TEL: 021-44068641 ___ 44077564
لوگوی تکنیک ابزار

���������������� �������� ������

برای اندازه گیری خارج قطعاتاز میکرومتر کنتردار استفاده میشود ک سایر را بر روی نمایشگر کنتر نشان میدهد

قیمت میکرومتر کنتردار - لیست قیمت کنتردار - قیمت بروز میکرومتر کنتردار - قیمت انواع میکرومتر کنتردار  ASIMETOاسیمتو  میکرومتر کنتر دار قیمت میکرومتر کنتردار - لیست قیمت کنتردار - قیمت بروز میکرومتر کنتردار - قیمت انواع میکرومتر کنتردار
ASIMETOاسیمتو میکرومتر کنتر دار
شماره فنی :
108-01-0

موجود
تکنیک ابزار

TEL : 021-44068641 ___ 44077564
Email: teknikabzarnovin@gmail.com

© Copy right 2022 | All ights Reserved | teknikabzar Corporation