TEL: 021-44068641 ___ 44077564
لوگوی تکنیک ابزار

���������������� ������ ��������

میکرومتر درب قوطی برای اندازه کیری درب قوطی استفاده میشود

میکرومتر 13/0 درب قوطی و سوزنی اسیمتو ASIMETO دقت 0.01 ASIMETOاسیمتو  میکرومتر درب قوطی میکرومتر 13/0 درب قوطی و سوزنی اسیمتو ASIMETO دقت 0.01
ASIMETOاسیمتو میکرومتر درب قوطی
شماره فنی :
162-01-0

موجود
میکرومتر13-0 درب قوطی دقت 0.01  ASIMETOاسیمتو  میکرومتر درب قوطی میکرومتر13-0 درب قوطی دقت 0.01
ASIMETOاسیمتو میکرومتر درب قوطی
شماره فنی :
162-01-4

موجود
مشخصات میکرومتر درب قوطی و سوزنی اینسایز INSIZE  13-0 دقت 0.01  INSIZEاینسایز  میکرومتر درب قوطی مشخصات میکرومتر درب قوطی و سوزنی اینسایز INSIZE 13-0 دقت 0.01
INSIZEاینسایز میکرومتر درب قوطی
شماره فنی :
3293-131

موجود
میکرومتر درب قوطی 13-0 دقت 0.01  INSIZEاینسایز  میکرومتر درب قوطی میکرومتر درب قوطی 13-0 دقت 0.01
INSIZEاینسایز میکرومتر درب قوطی
شماره فنی :
3293-133

موجود
تکنیک ابزار

TEL : 021-44068641 ___ 44077564
Email: teknikabzarnovin@gmail.com

© Copy right 2022 | All ights Reserved | teknikabzar Corporation