TEL: 021-66758401
لوگوی تکنیک ابزار

����������

ابزار اندازه گیری | پرگار | پرگار ساعتی | پرگار دیجیتال | پرگار معمولی | پرگار دیجیتال خارج | پرگار دیجیتال داخل | پرگار خارج معمولی | پرگار مستقیم معمولی | پرگار داخل معمولی | پرگار ساعتی داخل | پرگار ساعتی خارج | پرگار عقربه ای | پرگار عقربه ای خارج | پرگار عقربه ای داخل

پرگارساعتی داخل تیپ میتاتویو دقت 0/02 سایز 35-10 ASIMETOاسیمتو پرگار داخل ساعتیپرگارساعتی داخل تیپ میتاتویو دقت 0/02 سایز 35-10
ASIMETOاسیمتو پرگار داخل ساعتی
شماره فنی :
403-31-0

موجود
پرگار ساعتی داخل تیپ میتاتویو دقت 0/02 سایز 55-30 ASIMETOاسیمتو پرگار داخل ساعتیپرگار ساعتی داخل تیپ میتاتویو دقت 0/02 سایز 55-30
ASIMETOاسیمتو پرگار داخل ساعتی
شماره فنی :
403-33-0

موجود
پرگارساعتی داخل تیپ میتاتویو دقت 0/02 سایز 75-50 ASIMETOاسیمتو پرگار داخل ساعتیپرگارساعتی داخل تیپ میتاتویو دقت 0/02 سایز 75-50
ASIMETOاسیمتو پرگار داخل ساعتی
شماره فنی :
403-35-0

موجود
پرگارساعتی داخل تیپ میتاتویو دقت 0/02 سایز 100-75 ASIMETOاسیمتو پرگار داخل ساعتیپرگارساعتی داخل تیپ میتاتویو دقت 0/02 سایز 100-75
ASIMETOاسیمتو پرگار داخل ساعتی
شماره فنی :
403-37-0

موجود
پرگارساعتی داخل تیپ A دقت 0/01 سایز 25-5 اسیمتو سری 403 ASIMETOاسیمتو پرگار داخل ساعتیپرگارساعتی داخل تیپ A دقت 0/01 سایز 25-5 اسیمتو سری 403
ASIMETOاسیمتو پرگار داخل ساعتی
شماره فنی :
403-21-0

موجود
پرگارساعتی داخل تیپ A دقت 0/01 سایز 20-10 ASIMETOاسیمتو پرگار داخل ساعتیپرگارساعتی داخل تیپ A دقت 0/01 سایز 20-10
ASIMETOاسیمتو پرگار داخل ساعتی
شماره فنی :
403-12-0

موجود
پرگار ساعتی داخل تیپ A دقت 0/01 سایز 30-10 ASIMETOاسیمتو پرگار داخل ساعتیپرگار ساعتی داخل تیپ A دقت 0/01 سایز 30-10
ASIMETOاسیمتو پرگار داخل ساعتی
شماره فنی :
403-22-0

موجود
پرگارساعتی داخل تیپ A دقت 0/01 سایز 40-20 ASIMETOاسیمتو پرگار داخل ساعتیپرگارساعتی داخل تیپ A دقت 0/01 سایز 40-20
ASIMETOاسیمتو پرگار داخل ساعتی
شماره فنی :
403-23-0

موجود
پرگار ساعتی داخل تیپ A دقت 0/01 سایز 50-30 ASIMETOاسیمتو پرگار داخل ساعتیپرگار ساعتی داخل تیپ A دقت 0/01 سایز 50-30
ASIMETOاسیمتو پرگار داخل ساعتی
شماره فنی :
403-24-0

موجود
پرگار ساعتی داخل تیپ A دقت 0/01 سایز 60-40 ASIMETOاسیمتو پرگار داخل ساعتیپرگار ساعتی داخل تیپ A دقت 0/01 سایز 60-40
ASIMETOاسیمتو پرگار داخل ساعتی
شماره فنی :
403-25-0

موجود
پرگار خارجی ساعت تیپ دقت 0/01 سایز 10-0 ASIMETOاسیمتو پرگار خارج ساعتیپرگار خارجی ساعت تیپ دقت 0/01 سایز 10-0
ASIMETOاسیمتو پرگار خارج ساعتی
شماره فنی :
405-11-0

موجود
پرگار ساعتی خارج تیپ A دقت 0/01 سایز 20-0 ASIMETOاسیمتو پرگار خارج ساعتیپرگار ساعتی خارج تیپ A دقت 0/01 سایز 20-0
ASIMETOاسیمتو پرگار خارج ساعتی
شماره فنی :
405-21-0

موجود
پرگارساعتی خارج تیپ A دقت 0/01 سایز 30-10 ASIMETOاسیمتو پرگار خارج ساعتیپرگارساعتی خارج تیپ A دقت 0/01 سایز 30-10
ASIMETOاسیمتو پرگار خارج ساعتی
شماره فنی :
405-22-0

موجود
پرگار ساعتی خارج تیپ A دقت 0/01 سایز 40-20 ASIMETOاسیمتو پرگار خارج ساعتیپرگار ساعتی خارج تیپ A دقت 0/01 سایز 40-20
ASIMETOاسیمتو پرگار خارج ساعتی
شماره فنی :
405-23-0

موجود
پرگار ساعتی خارج تیپ A دقت 0/01 سایز 50-30 ASIMETOاسیمتو پرگار خارج ساعتیپرگار ساعتی خارج تیپ A دقت 0/01 سایز 50-30
ASIMETOاسیمتو پرگار خارج ساعتی
شماره فنی :
45-24-0

موجود
پرگارساعتی خارج تیپ A دقت 0/01 سایز 60-40 ASIMETOاسیمتو پرگار خارج ساعتیپرگارساعتی خارج تیپ A دقت 0/01 سایز 60-40
ASIMETOاسیمتو پرگار خارج ساعتی
شماره فنی :
405-25-0

موجود
پرگار خارج دیجیتال تیپ A سایز 20-0 دقت 0/005 ASIMETOاسیمتو پرگار خارج دیجیتال پرگار خارج دیجیتال تیپ A سایز 20-0 دقت 0/005
ASIMETOاسیمتو پرگار خارج دیجیتال
شماره فنی :
404-21-0

موجود
پرگار خارج دیجیتال تیپ A دقت 0/005 سایز 30-10 ASIMETOاسیمتو پرگار خارج دیجیتال پرگار خارج دیجیتال تیپ A دقت 0/005 سایز 30-10
ASIMETOاسیمتو پرگار خارج دیجیتال
شماره فنی :
404-22-0

موجود
پرگارخارج دیجیتال تیپ A 0/005 سایز 40-20 ASIMETOاسیمتو پرگار خارج دیجیتال پرگارخارج دیجیتال تیپ A 0/005 سایز 40-20
ASIMETOاسیمتو پرگار خارج دیجیتال
شماره فنی :
404-23-0

موجود
پرگار خارج دیجیتال تیپ A دقت 0/005 سایز 50-30 ASIMETOاسیمتو پرگار خارج دیجیتال پرگار خارج دیجیتال تیپ A دقت 0/005 سایز 50-30
ASIMETOاسیمتو پرگار خارج دیجیتال
شماره فنی :
404-24-0

موجود
پرگار خارج دیجیتال تیپ A دقت 0/005 سایز 60-40 ASIMETOاسیمتو پرگار خارج دیجیتال پرگار خارج دیجیتال تیپ A دقت 0/005 سایز 60-40
ASIMETOاسیمتو پرگار خارج دیجیتال
شماره فنی :
404-25-0

موجود
پرگار داخل دیجیتال تیپ A دقت 0/005 سایز 25-5 ASIMETOاسیمتو پرگار داخل دیجیتال پرگار داخل دیجیتال تیپ A دقت 0/005 سایز 25-5
ASIMETOاسیمتو پرگار داخل دیجیتال
شماره فنی :
400-21-0

موجود
پرگار داخل دیجیتال تیپ A دقت 0/005 سایز 30-10 ASIMETOاسیمتو پرگار داخل دیجیتال پرگار داخل دیجیتال تیپ A دقت 0/005 سایز 30-10
ASIMETOاسیمتو پرگار داخل دیجیتال
شماره فنی :
400-22-0

موجود
پرگار داخل دیجیتال تیپ A دقت 0/005 سایز 40-20 ASIMETOاسیمتو پرگار داخل دیجیتال پرگار داخل دیجیتال تیپ A دقت 0/005 سایز 40-20
ASIMETOاسیمتو پرگار داخل دیجیتال
شماره فنی :
400-23-0

موجود
پرگار داخل دیجیتال تیپ A دقت 0/005 سایز 50-30 ASIMETOاسیمتو پرگار داخل دیجیتال پرگار داخل دیجیتال تیپ A دقت 0/005 سایز 50-30
ASIMETOاسیمتو پرگار داخل دیجیتال
شماره فنی :
400-24-0

موجود
پرگارداخل دیجیتال تیپ A دقت 0/005 سایز 60-40 ASIMETOاسیمتو پرگار داخل دیجیتال پرگارداخل دیجیتال تیپ A دقت 0/005 سایز 60-40
ASIMETOاسیمتو پرگار داخل دیجیتال
شماره فنی :
400-25-0

موجود
پرگارخط کشی (طرح آلمان )15 سانت ASIMETOاسیمتو پرگار مستقیم معمولی پرگارخط کشی (طرح آلمان )15 سانت
ASIMETOاسیمتو پرگار مستقیم معمولی
شماره فنی :
606-31-0

موجود
پرگار خط کشی (طرح المان ) 20 سانتی اسیمتو تحت لیسانس آلمان با ضمانت آزمایشگاه و با برگه الیبره ASIMETOاسیمتو پرگار مستقیم معمولی پرگار خط کشی (طرح المان ) 20 سانتی اسیمتو تحت لیسانس آلمان با ضمانت آزمایشگاه و با برگه الیبره
ASIMETOاسیمتو پرگار مستقیم معمولی
شماره فنی :
606-32-0

موجود
پرگار خط کشی (طرح آلمان ) 25سانت ASIMETOاسیمتو پرگار مستقیم معمولی پرگار خط کشی (طرح آلمان ) 25سانت
ASIMETOاسیمتو پرگار مستقیم معمولی
شماره فنی :
606-33-0

موجود
پرگار مستقیم معمولی 25 سانت اسیمتو asimeto آسیمتو با بهترین کیفیت و مناسب ترین قیمت ASIMETOاسیمتو پرگار مستقیم معمولی پرگار مستقیم معمولی 25 سانت اسیمتو asimeto آسیمتو با بهترین کیفیت و مناسب ترین قیمت
ASIMETOاسیمتو پرگار مستقیم معمولی
شماره فنی :
606-34-0

موجود
پرگارخط کشی (طرح آلمان ) 40 سانت ASIMETOاسیمتو پرگار مستقیم معمولی پرگارخط کشی (طرح آلمان ) 40 سانت
ASIMETOاسیمتو پرگار مستقیم معمولی
شماره فنی :
606-35-0

موجود
پرگار خط شی طرح المان برند اسیمتو تحت لیسانس آلمان با برگه کالیبراسیون و ضمانت آزمایشگاه ASIMETOاسیمتو پرگار مستقیم معمولی پرگار خط شی طرح المان برند اسیمتو تحت لیسانس آلمان با برگه کالیبراسیون و ضمانت آزمایشگاه
ASIMETOاسیمتو پرگار مستقیم معمولی
شماره فنی :
606-36-0

موجود
پرگار خط کشی (طرح آلمان ) 60 سانت ASIMETOاسیمتو پرگار مستقیم معمولی پرگار خط کشی (طرح آلمان ) 60 سانت
ASIMETOاسیمتو پرگار مستقیم معمولی
شماره فنی :
606-37-0

موجود
پرگار خارج سنج (طرح آلمان) 15 سانت ASIMETOاسیمتو پرگار خارج معمولی پرگار خارج سنج (طرح آلمان) 15 سانت
ASIMETOاسیمتو پرگار خارج معمولی
شماره فنی :
606-31-2

موجود
قیمت پرگار خارج معمولی * قیمت بروز پرگار خارج معمولی سایز 20 * قیمت پرگار خارج معمولی مدل 2-32-606 ASIMETOاسیمتو پرگار خارج معمولی قیمت پرگار خارج معمولی * قیمت بروز پرگار خارج معمولی سایز 20 * قیمت پرگار خارج معمولی مدل 2-32-606
ASIMETOاسیمتو پرگار خارج معمولی
شماره فنی :
606-32-2

موجود
پرگارخارج سنج (طرح آلمان) 25 سانت ASIMETOاسیمتو پرگار خارج معمولی پرگارخارج سنج (طرح آلمان) 25 سانت
ASIMETOاسیمتو پرگار خارج معمولی
شماره فنی :
606-33-2

موجود
پرگار خارج معمولی اسیمتو با طراحی و تحت لیسانس آلمان با برگه کالیبره و ضمانت آزمایشگاه ASIMETOاسیمتو پرگار خارج معمولی پرگار خارج معمولی اسیمتو با طراحی و تحت لیسانس آلمان با برگه کالیبره و ضمانت آزمایشگاه
ASIMETOاسیمتو پرگار خارج معمولی
شماره فنی :
606-34-2

موجود
پرگار خارج سنج (طرح آلمان) 40 سانت ASIMETOاسیمتو پرگار خارج معمولی پرگار خارج سنج (طرح آلمان) 40 سانت
ASIMETOاسیمتو پرگار خارج معمولی
شماره فنی :
606-35-2

موجود
پرگار خارج سنج معمولی سایز 50 سانتی و مدل 2-36-606 ASIMETOاسیمتو پرگار خارج معمولی پرگار خارج سنج معمولی سایز 50 سانتی و مدل 2-36-606
ASIMETOاسیمتو پرگار خارج معمولی
شماره فنی :
606-36-2

موجود
پرگار خارج سنج (طرح آلمان) 60 سانت ASIMETOاسیمتو پرگار خارج معمولی پرگار خارج سنج (طرح آلمان) 60 سانت
ASIMETOاسیمتو پرگار خارج معمولی
شماره فنی :
606-37-2

موجود
پرگار داخل معمولی (طرح آلمان ) 15سانت ASIMETOاسیمتو پرگارداخل معمولی پرگار داخل معمولی (طرح آلمان ) 15سانت
ASIMETOاسیمتو پرگارداخل معمولی
شماره فنی :


موجود
پرگار داخل سنج (طرح آلمان)20 سانت ASIMETOاسیمتو پرگارداخل معمولی پرگار داخل سنج (طرح آلمان)20 سانت
ASIMETOاسیمتو پرگارداخل معمولی
شماره فنی :
606-32-4

موجود
پرگار داخل سنج (طرح آلمان )25 سانت ASIMETOاسیمتو پرگارداخل معمولی پرگار داخل سنج (طرح آلمان )25 سانت
ASIMETOاسیمتو پرگارداخل معمولی
شماره فنی :
606-33-2

موجود
پرگار داخل سنج (طرح آلمان ) 30 سانت ASIMETOاسیمتو پرگارداخل معمولی پرگار داخل سنج (طرح آلمان ) 30 سانت
ASIMETOاسیمتو پرگارداخل معمولی
شماره فنی :
606-34-4

موجود
پرگار داخل سنج (طرح آلمان )40 سانت ASIMETOاسیمتو پرگارداخل معمولی پرگار داخل سنج (طرح آلمان )40 سانت
ASIMETOاسیمتو پرگارداخل معمولی
شماره فنی :
606-35-4

موجود
پرگار داخل سنج (طرح آلمان ) 50 سانت ASIMETOاسیمتو پرگارداخل معمولی پرگار داخل سنج (طرح آلمان ) 50 سانت
ASIMETOاسیمتو پرگارداخل معمولی
شماره فنی :
606-36-4

موجود
پرگار داخل سنج (طرح آلمان )60 سانت ASIMETOاسیمتو پرگارداخل معمولی پرگار داخل سنج (طرح آلمان )60 سانت
ASIMETOاسیمتو پرگارداخل معمولی
شماره فنی :
606-37-4

موجود
تکنیک ابزار

TEL : 021-66758401
Email: teknikabzarnovin@gmail.com

© Copy right 2022 | All ights Reserved | teknikabzar Corporation