TEL: 021-66758401
لوگوی تکنیک ابزار

گیج های برونرو

گیج برو نرو گیج توپی گیج رینگی | گیج برو نرو ها برای اندازه گیری دقیق بودن پیچ و مهره به کار میروند گیج های برو نرو به دو نوع گیج برو نرو داخل لوله و گیج برو نرو خارج لوله میباشند به گیج های برو نرو داخل لوله گیج برو نرو توپی گفته میشود گیج برو نرو توپی به شکل استوانه میباشند که دو سر رزوه هستند که یک طرف رزوه برو که این سمت در داخل رزوه کامل بسته میشود ولی قسمت دیگه نرو هست که نباید داخل لوله بسته شود اگر گیج برونرو توپی سایز 10 قسمت برو در داخل داخل مهره یا لوله سایز 10 کامل بسته شود مشخص میشود که این رزوه استاندارد میباشد ولی اگر بسته نشود خارج از تلورانس میباشد و رزوه خارج از استاندارد است و اگر قسمت نرو گیج سایز 10 در مهره یا لوله داخل نرود مشخص میشود که رزوه لوله استاندارد است معمولا برای صحت دقیق بودن رزوه های داخل مهره یا لوله از گیج برو نرو توپی از سمت برو بیشتر استفاده میشود و نوع دیگر گیج های برو نرو گیج برو نرو خارج لوله یا پیچ میباشد که به گیج رینگی برو نرو معروف است گیج برو نرو رینگی برای خارج لوله یا پیچ استفاده میشود و همانطور که برای گیج توپی داخل رزوه یا مهره توضیح دادیم گیج رینگی عکس انرا انجام میدهد به طور مثال گیج رینگی برو سایز 10 اگر به پیچ 10 یا قسمت بیرونی لوله 10 کامل بسته بشود مشخص میشود پیچ یا لوله ما از استاندارد رزوه برخوردار است گیج های برو نرو توپی و گیج های برو نرو رینگی از سایز بندیهای مختلفی تولید شده که از سایز 1 تا سایز 100 برای اندازه گیری مهره و پیچ میلیمتر و دنده های ریز و درشت تولید شده و همچنین دنده های اینچی و مخروط و... تکنیک ابزار نوین مرکز فروش انواع گیج های برو نرو توپی و برو نرو رینگی در هر سایز گیج برو نرو تو پی و رینگی میلیمتر و اینچ با قیمت مناسب و با تضمین ازمایشگاه . گیج های برو نرو توپی و رینگی با برندهای اسیمتو اینسایز پاور گرند فرتر پیکسل تروترد در تکنیک ابزار نوین موجود میباشد که به تمام شهرستانها ارسال میشود

  گیج M4 توپی صاف تلرانس H7  ASIMETOاسیمتو گیج توپی صاف گیج M4 توپی صاف تلرانس H7
ASIMETOاسیمتو گیج توپی صاف
شماره فنی :
670-04-7

موجود
گیج M5 توپی صاف تلرانس H7 ASIMETOاسیمتو گیج توپی صاف گیج M5 توپی صاف تلرانس H7
ASIMETOاسیمتو گیج توپی صاف
شماره فنی :
670-05-7

موجود
گیج چیست -گیج توپی صاف چیست - گیج توپی برو نرو چیست -تکنیک ابزار ASIMETOاسیمتو گیج توپی صاف گیج چیست -گیج توپی صاف چیست - گیج توپی برو نرو چیست -تکنیک ابزار
ASIMETOاسیمتو گیج توپی صاف
شماره فنی :
670-06-7

موجود
گیج M8 توپی صاف تلرانس H7 ASIMETOاسیمتو گیج توپی صاف گیج M8 توپی صاف تلرانس H7
ASIMETOاسیمتو گیج توپی صاف
شماره فنی :
670-08-0

موجود
گیج توپی صاف تلرانس H7 - گیج توپی برونرو با سایز M 10 - گیج برونرو توپی صاف ASIMETOاسیمتو گیج توپی صاف گیج توپی صاف تلرانس H7 - گیج توپی برونرو با سایز M 10 - گیج برونرو توپی صاف
ASIMETOاسیمتو گیج توپی صاف
شماره فنی :
670-10-7

موجود
گیج M12 توپی صاف تلرانس H7 ASIMETOاسیمتو گیج توپی صاف گیج M12 توپی صاف تلرانس H7
ASIMETOاسیمتو گیج توپی صاف
شماره فنی :
670-12-7

موجود
گیج توپی اسیمتو (PLUG GAUGE ) ASIMETO - تکنیک ابزار نوین ASIMETOاسیمتو گیج توپی صاف گیج توپی اسیمتو (PLUG GAUGE ) ASIMETO - تکنیک ابزار نوین
ASIMETOاسیمتو گیج توپی صاف
شماره فنی :
670-14-7

موجود
گیج M16 توپی صاف تلرانس H7 ASIMETOاسیمتو گیج توپی صاف گیج M16 توپی صاف تلرانس H7
ASIMETOاسیمتو گیج توپی صاف
شماره فنی :
670-16-7

موجود
گیج برو نرو توپی صاف چیست و انواع آن ؟ تکنیک ابزار نوین ASIMETOاسیمتو گیج توپی صاف گیج برو نرو توپی صاف چیست و انواع آن ؟ تکنیک ابزار نوین
ASIMETOاسیمتو گیج توپی صاف
شماره فنی :
670-18-7

موجود
گیج M20 توپی صاف تلرانس H7 ASIMETOاسیمتو گیج توپی صاف گیج M20 توپی صاف تلرانس H7
ASIMETOاسیمتو گیج توپی صاف
شماره فنی :
670-20-7

موجود
گیج M22 توپی صاف تلرانس H7 ASIMETOاسیمتو گیج توپی صاف گیج M22 توپی صاف تلرانس H7
ASIMETOاسیمتو گیج توپی صاف
شماره فنی :
670-22-7

موجود
قیمت گیج برو نرو توپی صاف - لیست قیمت گیج برو نرو اسیمتو ASIMETO - قیمت بروز گیج برو نرو توپی صاف آسیمتو ASIMETOاسیمتو گیج توپی صاف قیمت گیج برو نرو توپی صاف - لیست قیمت گیج برو نرو اسیمتو ASIMETO - قیمت بروز گیج برو نرو توپی صاف آسیمتو
ASIMETOاسیمتو گیج توپی صاف
شماره فنی :
670-25-7

موجود
گیج M30 توپی صاف تلرانس H7 ASIMETOاسیمتو گیج توپی صاف گیج M30 توپی صاف تلرانس H7
ASIMETOاسیمتو گیج توپی صاف
شماره فنی :
670-30-7

موجود
گیج رینگی صاف 10mm ASIMETOاسیمتو گیج رینگی صاف گیج رینگی صاف 10mm
ASIMETOاسیمتو گیج رینگی صاف
شماره فنی :
675-10-0

موجود
گیج رینگی صاف 12mm ASIMETOاسیمتو گیج رینگی صاف گیج رینگی صاف 12mm
ASIMETOاسیمتو گیج رینگی صاف
شماره فنی :
675-12-0

موجود
گیج رینگی صاف 16mm ASIMETOاسیمتو گیج رینگی صاف گیج رینگی صاف 16mm
ASIMETOاسیمتو گیج رینگی صاف
شماره فنی :
675-16-0

موجود
گیجرینگی صاف آسیمتو asimeto اسیمتو - گیج رینگی صاف ASIMETOاسیمتو گیج رینگی صاف گیجرینگی صاف آسیمتو asimeto اسیمتو - گیج رینگی صاف
ASIMETOاسیمتو گیج رینگی صاف
شماره فنی :
675-20-0

موجود
گیج رینگی صاف 25mm ASIMETOاسیمتو گیج رینگی صاف گیج رینگی صاف 25mm
ASIMETOاسیمتو گیج رینگی صاف
شماره فنی :
675-25-0

موجود
گیج رینگی صاف 30mm ASIMETOاسیمتو گیج رینگی صاف گیج رینگی صاف 30mm
ASIMETOاسیمتو گیج رینگی صاف
شماره فنی :
675-30-0

موجود
گیج رینگی صاف 35mm ASIMETOاسیمتو گیج رینگی صاف گیج رینگی صاف 35mm
ASIMETOاسیمتو گیج رینگی صاف
شماره فنی :
675-35-0

موجود
مشخصات فنی , نقد و برسی گیج رینگی صاف اسیمتو asimeto آسیمتو -تنیک ابزار نوین ASIMETOاسیمتو گیج رینگی صاف مشخصات فنی , نقد و برسی گیج رینگی صاف اسیمتو asimeto آسیمتو -تنیک ابزار نوین
ASIMETOاسیمتو گیج رینگی صاف
شماره فنی :
675-40-0

موجود
گیج رینگی صاف 45mm ASIMETOاسیمتو گیج رینگی صاف گیج رینگی صاف 45mm
ASIMETOاسیمتو گیج رینگی صاف
شماره فنی :
675-45-0

موجود
گیج رینگی صاف 50 mm ASIMETOاسیمتو گیج رینگی صاف گیج رینگی صاف 50 mm
ASIMETOاسیمتو گیج رینگی صاف
شماره فنی :
675-50-0

موجود
گیج رینگی صاف 60 mm ASIMETOاسیمتو گیج رینگی صاف گیج رینگی صاف 60 mm
ASIMETOاسیمتو گیج رینگی صاف
شماره فنی :
675-60-0

موجود
گیج رینگی صاف 65mm ASIMETOاسیمتو گیج رینگی صاف گیج رینگی صاف 65mm
ASIMETOاسیمتو گیج رینگی صاف
شماره فنی :
675-65-0

موجود
گیج رینگی - گی رینگی صاف - گیج ریینگی آسیمتو asimeto - گیج رینگی درجه یک ASIMETOاسیمتو گیج رینگی صاف گیج رینگی - گی رینگی صاف - گیج ریینگی آسیمتو asimeto - گیج رینگی درجه یک
ASIMETOاسیمتو گیج رینگی صاف
شماره فنی :
675-70-0

موجود
گیج رینگی صاف اسیمتو - قیمت گیج رینگی صاف اسیمتو asimeto - قیمت بروز انواع گیج ASIMETOاسیمتو گیج رینگی صاف گیج رینگی صاف اسیمتو - قیمت گیج رینگی صاف اسیمتو asimeto - قیمت بروز انواع گیج
ASIMETOاسیمتو گیج رینگی صاف
شماره فنی :
675-75-0

موجود
گیج رینگی صاف 80mm ASIMETOاسیمتو گیج رینگی صاف گیج رینگی صاف 80mm
ASIMETOاسیمتو گیج رینگی صاف
شماره فنی :
675-80-7

موجود
گیج رینگی صاف 85mm ASIMETOاسیمتو گیج رینگی صاف گیج رینگی صاف 85mm
ASIMETOاسیمتو گیج رینگی صاف
شماره فنی :
675-85-7

موجود
گیج رینگی صاف 90 mm ASIMETOاسیمتو گیج رینگی صاف گیج رینگی صاف 90 mm
ASIMETOاسیمتو گیج رینگی صاف
شماره فنی :
675-90-0

موجود
گیج رینگی صاف 95mm ASIMETOاسیمتو گیج رینگی صاف گیج رینگی صاف 95mm
ASIMETOاسیمتو گیج رینگی صاف
شماره فنی :
675-95-0

موجود
گیج رینگی صاف اسیمتو asimeto دقت 100 میلیمتر و مدل 0-00-676 ASIMETOاسیمتو گیج رینگی صاف گیج رینگی صاف اسیمتو asimeto دقت 100 میلیمتر و مدل 0-00-676
ASIMETOاسیمتو گیج رینگی صاف
شماره فنی :
676-00-0

موجود
گیج توپی رزوه M2 تلرانس 6H ASIMETOاسیمتو گیج توپی رزوه گیج توپی رزوه M2 تلرانس 6H
ASIMETOاسیمتو گیج توپی رزوه
شماره فنی :
680-02-0

موجود
گیج توپی رزوه M2.5 تلرانس 6H ASIMETOاسیمتو گیج توپی رزوه گیج توپی رزوه M2.5 تلرانس 6H
ASIMETOاسیمتو گیج توپی رزوه
شماره فنی :
680-02-5

موجود
گیج توپی رزوه M3 تلرانس 6H ASIMETOاسیمتو گیج توپی رزوه گیج توپی رزوه M3 تلرانس 6H
ASIMETOاسیمتو گیج توپی رزوه
شماره فنی :
680-03-2

موجود
گیج توپی رزوه M3.5 تلرانس 6H ASIMETOاسیمتو گیج توپی رزوه گیج توپی رزوه M3.5 تلرانس 6H
ASIMETOاسیمتو گیج توپی رزوه
شماره فنی :
680-03-5

موجود
گیج توپی رزوه اسیمتو با بهترین کیفیت - گیج توپی رزوه asimeto با قیمت مناسب - گیج توپی رزوه ASIMETOاسیمتو گیج توپی رزوه گیج توپی رزوه اسیمتو با بهترین کیفیت - گیج توپی رزوه asimeto با قیمت مناسب - گیج توپی رزوه
ASIMETOاسیمتو گیج توپی رزوه
شماره فنی :
680-04-2

موجود
گیج توپی رزوه M5 تلرانس 6H ASIMETOاسیمتو گیج توپی رزوه گیج توپی رزوه M5 تلرانس 6H
ASIMETOاسیمتو گیج توپی رزوه
شماره فنی :
680-05-2

موجود
گیج توپی رزوه M6 تلرانس 6H ASIMETOاسیمتو گیج توپی رزوه گیج توپی رزوه M6 تلرانس 6H
ASIMETOاسیمتو گیج توپی رزوه
شماره فنی :
680-06-2

موجود
گیج توپی رزوه M8 تلرانس 6H ASIMETOاسیمتو گیج توپی رزوه گیج توپی رزوه M8 تلرانس 6H
ASIMETOاسیمتو گیج توپی رزوه
شماره فنی :
680-08-2

موجود
گیج توپی رزوه M9 تلرانس 6H ASIMETOاسیمتو گیج توپی رزوه گیج توپی رزوه M9 تلرانس 6H
ASIMETOاسیمتو گیج توپی رزوه
شماره فنی :
680-09-2

موجود
گیج توپی رزوه ASIMETO آسیمتو دقت M10 , تلرانس 6H و مدل 2-10-680 ASIMETOاسیمتو گیج توپی رزوه گیج توپی رزوه ASIMETO آسیمتو دقت M10 , تلرانس 6H و مدل 2-10-680
ASIMETOاسیمتو گیج توپی رزوه
شماره فنی :
680-10-2

موجود
گیج توپی رزوه M11 تلرانس 6ا ASIMETOاسیمتو گیج توپی رزوه گیج توپی رزوه M11 تلرانس 6ا
ASIMETOاسیمتو گیج توپی رزوه
شماره فنی :
680-11-2

موجود
گیج توپی رزوه M12 تلرانس 6ا ASIMETOاسیمتو گیج توپی رزوه گیج توپی رزوه M12 تلرانس 6ا
ASIMETOاسیمتو گیج توپی رزوه
شماره فنی :
680-12-2

موجود
گیج توپی رزوه M14 تلرانس 6H ASIMETOاسیمتو گیج توپی رزوه گیج توپی رزوه M14 تلرانس 6H
ASIMETOاسیمتو گیج توپی رزوه
شماره فنی :
680-14-2

موجود
گیج توپی رزوه M16 تلرتنس 6H ASIMETOاسیمتو گیج توپی رزوه گیج توپی رزوه M16 تلرتنس 6H
ASIMETOاسیمتو گیج توپی رزوه
شماره فنی :
680-16-2

موجود
گیج توپی درجه یک برند اسیمتو - گیج توپی قیمت مناسب برند اسیمتو - گیج توپی با بهترین کیفیت برند اسیمتو ASIMETOاسیمتو گیج توپی رزوه گیج توپی درجه یک برند اسیمتو - گیج توپی قیمت مناسب برند اسیمتو - گیج توپی با بهترین کیفیت برند اسیمتو
ASIMETOاسیمتو گیج توپی رزوه
شماره فنی :
680-18-2

موجود
گیج توپی رزوه M20 تلرانس 6H ASIMETOاسیمتو گیج توپی رزوه گیج توپی رزوه M20 تلرانس 6H
ASIMETOاسیمتو گیج توپی رزوه
شماره فنی :
680-20-2

موجود
گیج توپی رزوه M22 تلرانس 6H ASIMETOاسیمتو گیج توپی رزوه گیج توپی رزوه M22 تلرانس 6H
ASIMETOاسیمتو گیج توپی رزوه
شماره فنی :
680-22-2

موجود
گیج توپی رزوه M24 تلرانس 6H ASIMETOاسیمتو گیج توپی رزوه گیج توپی رزوه M24 تلرانس 6H
ASIMETOاسیمتو گیج توپی رزوه
شماره فنی :
680-24-2

موجود
گیج توپی رزوه M30 تلرانس 6H ASIMETOاسیمتو گیج توپی رزوه گیج توپی رزوه M30 تلرانس 6H
ASIMETOاسیمتو گیج توپی رزوه
شماره فنی :
680-302-2

موجود
گیج توپی رزوه ASIMETO تحت لیسانس آلمان و بلا برگه کالیبره در تکنیک ابزار نوین ASIMETOاسیمتو گیج توپی رزوه گیج توپی رزوه ASIMETO تحت لیسانس آلمان و بلا برگه کالیبره در تکنیک ابزار نوین
ASIMETOاسیمتو گیج توپی رزوه
شماره فنی :
680-33-2

موجود
گیج توپی رزوه M36 تلرانس 6H ASIMETOاسیمتو گیج توپی رزوه گیج توپی رزوه M36 تلرانس 6H
ASIMETOاسیمتو گیج توپی رزوه
شماره فنی :
680-36-2

موجود
گیج توپی رزوه M39 تلرانس 6H ASIMETOاسیمتو گیج توپی رزوه گیج توپی رزوه M39 تلرانس 6H
ASIMETOاسیمتو گیج توپی رزوه
شماره فنی :
680-39-2

موجود
گیج توپی رزوه M42 تلرانس 6H ASIMETOاسیمتو گیج توپی رزوه گیج توپی رزوه M42 تلرانس 6H
ASIMETOاسیمتو گیج توپی رزوه
شماره فنی :
680-42-2

موجود
گیج توپی رزوه M45 تلرانس 6H ASIMETOاسیمتو گیج توپی رزوه گیج توپی رزوه M45 تلرانس 6H
ASIMETOاسیمتو گیج توپی رزوه
شماره فنی :
680-45-2

موجود
خرید و فروش گیج توپی رزوه - مشخصات گیج های توپی رزوه اسیمتو - قیمت انواع گیج ها ASIMETOاسیمتو گیج توپی رزوه خرید و فروش گیج توپی رزوه - مشخصات گیج های توپی رزوه اسیمتو - قیمت انواع گیج ها
ASIMETOاسیمتو گیج توپی رزوه
شماره فنی :
680-48-2

موجود
گیج برو نرو ذینگی رزوه سایز m2 تلرانس 6g ASIMETOاسیمتو گیج رینگی رزوه گیج برو نرو ذینگی رزوه سایز m2 تلرانس 6g
ASIMETOاسیمتو گیج رینگی رزوه
شماره فنی :
683-02-1 684-02-0

موجود
گیج برو نرو رینگی رزوه M2.5 تلرانس 6g ASIMETOاسیمتو گیج رینگی رزوه گیج برو نرو رینگی رزوه M2.5 تلرانس 6g
ASIMETOاسیمتو گیج رینگی رزوه
شماره فنی :
683-02-6 684-02-0

موجود
گیج برو نرو رینگی رزوه M3 تلرانس 6g ASIMETOاسیمتو گیج رینگی رزوه گیج برو نرو رینگی رزوه M3 تلرانس 6g
ASIMETOاسیمتو گیج رینگی رزوه
شماره فنی :
683-03-1 684-03-0

موجود
قیمت گیج رینگی برو-نرو اسیمتو ASIMETO * قیمت بروز گیج رینگی برونرو اسیمتو ASIMETO ASIMETOاسیمتو گیج رینگی رزوه قیمت گیج رینگی برو-نرو اسیمتو ASIMETO * قیمت بروز گیج رینگی برونرو اسیمتو ASIMETO
ASIMETOاسیمتو گیج رینگی رزوه
شماره فنی :
683-03-6 684-03-5

موجود
گیج برو نرو رینگی رزوه M4 تلرانس 6g ASIMETOاسیمتو گیج رینگی رزوه گیج برو نرو رینگی رزوه M4 تلرانس 6g
ASIMETOاسیمتو گیج رینگی رزوه
شماره فنی :
683-04-1 684-04-0

موجود
گیج برو نرو رینگی M5 تلرانس 6g ASIMETOاسیمتو گیج رینگی رزوه گیج برو نرو رینگی M5 تلرانس 6g
ASIMETOاسیمتو گیج رینگی رزوه
شماره فنی :
683-05-1 684-05-0

موجود
گیج برو نرو رینگی رزوه M6 تلرانس 6g ASIMETOاسیمتو گیج رینگی رزوه گیج برو نرو رینگی رزوه M6 تلرانس 6g
ASIMETOاسیمتو گیج رینگی رزوه
شماره فنی :
683-06-1 684-06-0

موجود
گیج برو نرو رینگی رزوه M8 تلرانس 6g ASIMETOاسیمتو گیج رینگی رزوه گیج برو نرو رینگی رزوه M8 تلرانس 6g
ASIMETOاسیمتو گیج رینگی رزوه
شماره فنی :
683-08-1 684-08-1

موجود
یج رینگی برو نرو رزوه براس تست صحت پیچ - تکنیک ابزار نوین ASIMETOاسیمتو گیج رینگی رزوه یج رینگی برو نرو رزوه براس تست صحت پیچ - تکنیک ابزار نوین
ASIMETOاسیمتو گیج رینگی رزوه
شماره فنی :
683-09-1 684-09-0

موجود
گیج برو نرو رینگی رزوه M10 تلرانس 6g ASIMETOاسیمتو گیج رینگی رزوه گیج برو نرو رینگی رزوه M10 تلرانس 6g
ASIMETOاسیمتو گیج رینگی رزوه
شماره فنی :
683-10-1 684-10-0

موجود
گیج برو نرو رینگی رزوه M12 تلرانس 6g ASIMETOاسیمتو گیج رینگی رزوه گیج برو نرو رینگی رزوه M12 تلرانس 6g
ASIMETOاسیمتو گیج رینگی رزوه
شماره فنی :
683-12-1 684-12-0

موجود
گیج برو نرو رینگی رزوه M14 تلرانس 6g ASIMETOاسیمتو گیج رینگی رزوه گیج برو نرو رینگی رزوه M14 تلرانس 6g
ASIMETOاسیمتو گیج رینگی رزوه
شماره فنی :
683-14-1 684-14-0

موجود
گیج برو نرو رینگی رزوه M16 تلرانس 6g ASIMETOاسیمتو گیج رینگی رزوه گیج برو نرو رینگی رزوه M16 تلرانس 6g
ASIMETOاسیمتو گیج رینگی رزوه
شماره فنی :
683-16-1 684-16-0

موجود
گیج برو نرو رینگی رزوه با خدمات پس از فروش - تکنیک ابزار نوین ASIMETOاسیمتو گیج رینگی رزوه گیج برو نرو رینگی رزوه با خدمات پس از فروش - تکنیک ابزار نوین
ASIMETOاسیمتو گیج رینگی رزوه
شماره فنی :
683-18-1 684-18-0

موجود
گیج برو نرو رینگی M20 تلرانس 6g ASIMETOاسیمتو گیج رینگی رزوه گیج برو نرو رینگی M20 تلرانس 6g
ASIMETOاسیمتو گیج رینگی رزوه
شماره فنی :
683-20-1 684-20-0

موجود
گیج برو نرو رینگی رزوه M22 تلرانس 6g ASIMETOاسیمتو گیج رینگی رزوه گیج برو نرو رینگی رزوه M22 تلرانس 6g
ASIMETOاسیمتو گیج رینگی رزوه
شماره فنی :
683-22-1 684-22-0

موجود
گیج برو نرو رینگی رزوه M24 تلرانس 6g ASIMETOاسیمتو گیج رینگی رزوه گیج برو نرو رینگی رزوه M24 تلرانس 6g
ASIMETOاسیمتو گیج رینگی رزوه
شماره فنی :
683-24-1 684-24-0

موجود
گیج برو نرو رینگی رزوه M30 تلرانس 6g ASIMETOاسیمتو گیج رینگی رزوه گیج برو نرو رینگی رزوه M30 تلرانس 6g
ASIMETOاسیمتو گیج رینگی رزوه
شماره فنی :
683-30-1 684-30-0

موجود
گیج برو نرو رینگی اسیمتو رزوه M33 تلرانس 6G ASIMETOاسیمتو گیج رینگی رزوه گیج برو نرو رینگی اسیمتو رزوه M33 تلرانس 6G
ASIMETOاسیمتو گیج رینگی رزوه
شماره فنی :
683-33-1 684-33-0

موجود
گیج برو نرو رینگی رزوه M36 تلرانس 6g ASIMETOاسیمتو گیج رینگی رزوه گیج برو نرو رینگی رزوه M36 تلرانس 6g
ASIMETOاسیمتو گیج رینگی رزوه
شماره فنی :
683-36-1 684-36-0

موجود
گیج برو نرو رینگی رزوه M39 تلرانس 6g ASIMETOاسیمتو گیج رینگی رزوه گیج برو نرو رینگی رزوه M39 تلرانس 6g
ASIMETOاسیمتو گیج رینگی رزوه
شماره فنی :
683-39-1 684-39-0

موجود
گیج برو نرو رینگی رزوه M42 تلرانس 6g ASIMETOاسیمتو گیج رینگی رزوه گیج برو نرو رینگی رزوه M42 تلرانس 6g
ASIMETOاسیمتو گیج رینگی رزوه
شماره فنی :
683-42-1 684-42-0

موجود
گیج برو نرو رینگی رزوه M48 تلرانس 6g ASIMETOاسیمتو گیج رینگی رزوه گیج برو نرو رینگی رزوه M48 تلرانس 6g
ASIMETOاسیمتو گیج رینگی رزوه
شماره فنی :
683-48-1 684-48-0

موجود
یج نیگی اسیماو - گیج های رینگی اسیمتو -انواع گیج رینگی اسیمتو - گیج رینگی برو نرو رزوه اسیمتو ASIMETO ASIMETOاسیمتو گیج رینگی رزوه یج نیگی اسیماو - گیج های رینگی اسیمتو -انواع گیج رینگی اسیمتو - گیج رینگی برو نرو رزوه اسیمتو ASIMETO
ASIMETOاسیمتو گیج رینگی رزوه
شماره فنی :
683-60-1 684-60-0

موجود
گیج برو نرو رینگی رزوه 0.75*M6 تلرانس 6g ASIMETOاسیمتو گیج رینگی رزوه گیج برو نرو رینگی رزوه 0.75*M6 تلرانس 6g
ASIMETOاسیمتو گیج رینگی رزوه
شماره فنی :
685-06-2 686-06-2

موجود
گیج برو نرو رینگی رزوه 0.75*M8 تلرانس 6g ASIMETOاسیمتو گیج رینگی رزوه گیج برو نرو رینگی رزوه 0.75*M8 تلرانس 6g
ASIMETOاسیمتو گیج رینگی رزوه
شماره فنی :
685-08-2 686-08-2

موجود
گیج برو نرو رینگی رزوه 1*M6 تلرانس 6g ASIMETOاسیمتو گیج رینگی رزوه گیج برو نرو رینگی رزوه 1*M6 تلرانس 6g
ASIMETOاسیمتو گیج رینگی رزوه
شماره فنی :
685-08-3 686-08-3

موجود
گیج برو نرو رینگی رزوه 1*M10 تلرانس 6g  ASIMETOاسیمتو گیج رینگی رزوه گیج برو نرو رینگی رزوه 1*M10 تلرانس 6g
ASIMETOاسیمتو گیج رینگی رزوه
شماره فنی :
685-10-3 686-10-3

موجود
گیج برو نرو رینگی رزوه 1.25*M10 تلرانس 6g ASIMETOاسیمتو گیج رینگی رزوه گیج برو نرو رینگی رزوه 1.25*M10 تلرانس 6g
ASIMETOاسیمتو گیج رینگی رزوه
شماره فنی :
685-10-4 686-10-4

موجود
گیج برو نرو رینگی رزوه 1*M11 تلرانس 6g ASIMETOاسیمتو گیج رینگی رزوه گیج برو نرو رینگی رزوه 1*M11 تلرانس 6g
ASIMETOاسیمتو گیج رینگی رزوه
شماره فنی :
685-11-3 686-11-3

موجود
گیج برو نرو رینگی رزوه 1.25*M11 تلرانس 6g ASIMETOاسیمتو گیج رینگی رزوه گیج برو نرو رینگی رزوه 1.25*M11 تلرانس 6g
ASIMETOاسیمتو گیج رینگی رزوه
شماره فنی :
685-11-4 686-11-4

موجود
تکنیک ابزار نویم - گیج رینگی رزوه اسیمتو برای تست صحت پیچ ASIMETOاسیمتو گیج رینگی رزوه تکنیک ابزار نویم - گیج رینگی رزوه اسیمتو برای تست صحت پیچ
ASIMETOاسیمتو گیج رینگی رزوه
شماره فنی :
685-12-3 686-12-3

موجود
گیج برو نرو رینگی رزوه 1.25*M12 تلرانس 6g ASIMETOاسیمتو گیج رینگی رزوه گیج برو نرو رینگی رزوه 1.25*M12 تلرانس 6g
ASIMETOاسیمتو گیج رینگی رزوه
شماره فنی :
685-12-4 686-12-4

موجود
گیج برو نرو رینگی رزوه 1.5*M12 تلرانس 6g ASIMETOاسیمتو گیج رینگی رزوه گیج برو نرو رینگی رزوه 1.5*M12 تلرانس 6g
ASIMETOاسیمتو گیج رینگی رزوه
شماره فنی :
685-12-5 686-12-5

موجود
گیج برو نرو رینگی رزوه 1*M14 تلرانس 6g ASIMETOاسیمتو گیج رینگی رزوه گیج برو نرو رینگی رزوه 1*M14 تلرانس 6g
ASIMETOاسیمتو گیج رینگی رزوه
شماره فنی :
685-14-3 686-14-3

موجود
گیج برو نرو رینگی رزوه 1.25*M14 تلرانس 6g ASIMETOاسیمتو گیج رینگی رزوه گیج برو نرو رینگی رزوه 1.25*M14 تلرانس 6g
ASIMETOاسیمتو گیج رینگی رزوه
شماره فنی :
685-14-4 686-14-4

موجود
گیج برو نرو رینگی رزوه 1.5*M14 تلرانس 6g ASIMETOاسیمتو گیج رینگی رزوه گیج برو نرو رینگی رزوه 1.5*M14 تلرانس 6g
ASIMETOاسیمتو گیج رینگی رزوه
شماره فنی :
685-14-5 686-14-5

موجود
گیج برو نرو رینگی رزوه 0.75*M16 تلراس 6g ASIMETOاسیمتو گیج رینگی رزوه گیج برو نرو رینگی رزوه 0.75*M16 تلراس 6g
ASIMETOاسیمتو گیج رینگی رزوه
شماره فنی :
685-16-2 686-16-2

موجود
گیج برو نرو رینگی رزوه 1.5*M16 تلرانس 6g ASIMETOاسیمتو گیج رینگی رزوه گیج برو نرو رینگی رزوه 1.5*M16 تلرانس 6g
ASIMETOاسیمتو گیج رینگی رزوه
شماره فنی :
685-16-5 686-16-5

موجود
گیج برو نرو رینگی رزوه اسیمتو asimeto برای تست میکرومتر خارج اسیمتو asimeto ASIMETOاسیمتو گیج رینگی رزوه گیج برو نرو رینگی رزوه اسیمتو asimeto برای تست میکرومتر خارج اسیمتو asimeto
ASIMETOاسیمتو گیج رینگی رزوه
شماره فنی :
686-18-2 685-18-5

موجود
گیج برو نرو رینگی رزوه 1.5*M18 تلرانس 6g ASIMETOاسیمتو گیج رینگی رزوه گیج برو نرو رینگی رزوه 1.5*M18 تلرانس 6g
ASIMETOاسیمتو گیج رینگی رزوه
شماره فنی :
68518-5 686-18-5

موجود
گیجبرو نرو رینگی رزوه 1*M20 تلرانس 6g ASIMETOاسیمتو گیج رینگی رزوه گیجبرو نرو رینگی رزوه 1*M20 تلرانس 6g
ASIMETOاسیمتو گیج رینگی رزوه
شماره فنی :
685-20-3 686-20-3

موجود
گیج برو نرو رینگی رزوه 1.5*M20 تلرانس 6g ASIMETOاسیمتو گیج رینگی رزوه گیج برو نرو رینگی رزوه 1.5*M20 تلرانس 6g
ASIMETOاسیمتو گیج رینگی رزوه
شماره فنی :
685-20-5 686-20-5

موجود
گیج برو نرو رینگی رزوه 1.5*M22 تلرانس 6g ASIMETOاسیمتو گیج رینگی رزوه گیج برو نرو رینگی رزوه 1.5*M22 تلرانس 6g
ASIMETOاسیمتو گیج رینگی رزوه
شماره فنی :
685-22-5 686-22-5

موجود
گیج برو نرو رینگی رزوه 1.5*M24 تلرانس 6g ASIMETOاسیمتو گیج رینگی رزوه گیج برو نرو رینگی رزوه 1.5*M24 تلرانس 6g
ASIMETOاسیمتو گیج رینگی رزوه
شماره فنی :
685-24-5 686-24-5

موجود
گیج برو نرو رینگی رزوه 1.5*M25 تلرانس 6g ASIMETOاسیمتو گیج رینگی رزوه گیج برو نرو رینگی رزوه 1.5*M25 تلرانس 6g
ASIMETOاسیمتو گیج رینگی رزوه
شماره فنی :
685-25-5 686-25-5

موجود
گیج برو نرو رینگی رزوه 1.5*M26 تلرانس 6g ASIMETOاسیمتو گیج رینگی رزوه گیج برو نرو رینگی رزوه 1.5*M26 تلرانس 6g
ASIMETOاسیمتو گیج رینگی رزوه
شماره فنی :
685-26-5 686-26-5

موجود
گیج رینگی برو نرو اسیمتو با برگه کالیبره * گیج رینگی رزوه asimeto تحت لیسانس آلمان * گیج رینگی برو نرو رزوه اسیمتو با ضمانت آزمایشگاه ASIMETOاسیمتو گیج رینگی رزوه گیج رینگی برو نرو اسیمتو با برگه کالیبره * گیج رینگی رزوه asimeto تحت لیسانس آلمان * گیج رینگی برو نرو رزوه اسیمتو با ضمانت آزمایشگاه
ASIMETOاسیمتو گیج رینگی رزوه
شماره فنی :
685-26-6 686-26-6

موجود
گیج برو نرو رینگی رزوه 1*M27 تلرانس 6g ASIMETOاسیمتو گیج رینگی رزوه گیج برو نرو رینگی رزوه 1*M27 تلرانس 6g
ASIMETOاسیمتو گیج رینگی رزوه
شماره فنی :
685-27-3 386-27-3

موجود
گیج برو نرو رینگی رزوه 1.5-M27 تلرانس 6g ASIMETOاسیمتو گیج رینگی رزوه گیج برو نرو رینگی رزوه 1.5-M27 تلرانس 6g
ASIMETOاسیمتو گیج رینگی رزوه
شماره فنی :
685-27-5 686-27-5

موجود
گیج برو نرو رینگی رزوه 1*M28 تلرانس 6g ASIMETOاسیمتو گیج رینگی رزوه گیج برو نرو رینگی رزوه 1*M28 تلرانس 6g
ASIMETOاسیمتو گیج رینگی رزوه
شماره فنی :
685-28-3 686-28-3

موجود
گیج برو نرو رینگی رزوه 1.5*M25 تلرانس 6g ASIMETOاسیمتو گیج رینگی رزوه گیج برو نرو رینگی رزوه 1.5*M25 تلرانس 6g
ASIMETOاسیمتو گیج رینگی رزوه
شماره فنی :
685-28-5 686-28-5

موجود
گیج برو نرو رینگی رزوه 2*M28 تلرانس 6g ASIMETOاسیمتو گیج رینگی رزوه گیج برو نرو رینگی رزوه 2*M28 تلرانس 6g
ASIMETOاسیمتو گیج رینگی رزوه
شماره فنی :
685-28-6 686-28-6

موجود
گیج برو نرو رینگی رزوه 1.5*M30 تلرانس 6g ASIMETOاسیمتو گیج رینگی رزوه گیج برو نرو رینگی رزوه 1.5*M30 تلرانس 6g
ASIMETOاسیمتو گیج رینگی رزوه
شماره فنی :
685-30-5 686-30-5

موجود
گیج برو نرو رینگی رزوه 3*M30 تلرانس 6g ASIMETOاسیمتو گیج رینگی رزوه گیج برو نرو رینگی رزوه 3*M30 تلرانس 6g
ASIMETOاسیمتو گیج رینگی رزوه
شماره فنی :
685-30-7 686-30-7

موجود
گیج برو نرو رینگی رزوه 3*M30 تلرانس 6g ASIMETOاسیمتو گیج رینگی رزوه گیج برو نرو رینگی رزوه 3*M30 تلرانس 6g
ASIMETOاسیمتو گیج رینگی رزوه
شماره فنی :
685-30-7 686-30-7

موجود
گیج رنگی روزه با تلرانس 6g و گستره ی M32*1/5 ASIMETOاسیمتو گیج رینگی رزوه گیج رنگی روزه با تلرانس 6g و گستره ی M32*1/5
ASIMETOاسیمتو گیج رینگی رزوه
شماره فنی :
685-32-5 686-32-5

موجود
گیج برو نرو رینگی رزوه 2*M32 تلرانس 6g ASIMETOاسیمتو گیج رینگی رزوه گیج برو نرو رینگی رزوه 2*M32 تلرانس 6g
ASIMETOاسیمتو گیج رینگی رزوه
شماره فنی :
685-32-6 686-32-6

موجود
گیج برو نرو رینگی رزوه 3*M32 تلرانس 6g ASIMETOاسیمتو گیج رینگی رزوه گیج برو نرو رینگی رزوه 3*M32 تلرانس 6g
ASIMETOاسیمتو گیج رینگی رزوه
شماره فنی :
685-32-7 686-32-7

موجود
گیج برو نرو رینگی رزوه 1.5*M33 تلرانس6g ASIMETOاسیمتو گیج رینگی رزوه گیج برو نرو رینگی رزوه 1.5*M33 تلرانس6g
ASIMETOاسیمتو گیج رینگی رزوه
شماره فنی :
685-33-5 686-33-5

موجود
گیج برو نرو رینگی رزوه 1.5*M36 تلرانس 6g ASIMETOاسیمتو گیج رینگی رزوه گیج برو نرو رینگی رزوه 1.5*M36 تلرانس 6g
ASIMETOاسیمتو گیج رینگی رزوه
شماره فنی :
685-36-5 686-36-5

موجود
گیج برو نرو رینگی رزوه 2*M36 تلرانس 6g ASIMETOاسیمتو گیج رینگی رزوه گیج برو نرو رینگی رزوه 2*M36 تلرانس 6g
ASIMETOاسیمتو گیج رینگی رزوه
شماره فنی :
685-36-6 686-36-6

موجود
گیج برو نرو رینگی رزوه 3*M39 تلرانس 6g ASIMETOاسیمتو گیج رینگی رزوه گیج برو نرو رینگی رزوه 3*M39 تلرانس 6g
ASIMETOاسیمتو گیج رینگی رزوه
شماره فنی :
685-39-7 686-39-7

موجود
گیج برو نرو رینگی رزوه 1.5*M40 تلرانس 6g ASIMETOاسیمتو گیج رینگی رزوه گیج برو نرو رینگی رزوه 1.5*M40 تلرانس 6g
ASIMETOاسیمتو گیج رینگی رزوه
شماره فنی :
685-40-5 686-40-5

موجود
گیج * گیج رینگی * گیج رینگی رزوه - گیح برو نرو رینگی * گیج اسیمتو ASIMETO * گیج رینگی رزوه اسیمتو ASIMETO ASIMETOاسیمتو گیج رینگی رزوه گیج * گیج رینگی * گیج رینگی رزوه - گیح برو نرو رینگی * گیج اسیمتو ASIMETO * گیج رینگی رزوه اسیمتو ASIMETO
ASIMETOاسیمتو گیج رینگی رزوه
شماره فنی :
685-42-5 686-42-6

موجود
گیج برو نرو رینگی رزوه 3*M42 تلرانس 6g ASIMETOاسیمتو گیج رینگی رزوه گیج برو نرو رینگی رزوه 3*M42 تلرانس 6g
ASIMETOاسیمتو گیج رینگی رزوه
شماره فنی :
685-42-7 686-42-7

موجود
گیج توپی رزوه 0.5*M4 تلرانس 6H ASIMETOاسیمتو گیج توپی رزوه گیج توپی رزوه 0.5*M4 تلرانس 6H
ASIMETOاسیمتو گیج توپی رزوه
شماره فنی :
682-04-1

موجود
گیج توپی رزوه 0.5*M5 تلرانس 6H ASIMETOاسیمتو گیج توپی رزوه گیج توپی رزوه 0.5*M5 تلرانس 6H
ASIMETOاسیمتو گیج توپی رزوه
شماره فنی :
682-05-1

موجود
گیج توپی رزوه 0.75*M6 تلرانس 6H ASIMETOاسیمتو گیج توپی رزوه گیج توپی رزوه 0.75*M6 تلرانس 6H
ASIMETOاسیمتو گیج توپی رزوه
شماره فنی :
682-26-2

موجود
گیج توپی رزوه 0.75*M7 تلرانس 6H ASIMETOاسیمتو گیج توپی رزوه گیج توپی رزوه 0.75*M7 تلرانس 6H
ASIMETOاسیمتو گیج توپی رزوه
شماره فنی :
682-07-2

موجود
گیج توپی رزوه 0.5*M8 تلرانس 6H ASIMETOاسیمتو گیج رینگی رزوه گیج توپی رزوه 0.5*M8 تلرانس 6H
ASIMETOاسیمتو گیج رینگی رزوه
شماره فنی :
682-08-1

موجود
گیج توپی رزوه اسیمتو تحت لیسانس لمان - گیج توپی رزوه دار ASIMETOاسیمتو گیج توپی رزوه گیج توپی رزوه اسیمتو تحت لیسانس لمان - گیج توپی رزوه دار
ASIMETOاسیمتو گیج توپی رزوه
شماره فنی :
682-08-2

موجود
گیج توپی رزوه 1*M8 تلرانس 6H ASIMETOاسیمتو گیج توپی رزوه گیج توپی رزوه 1*M8 تلرانس 6H
ASIMETOاسیمتو گیج توپی رزوه
شماره فنی :
682-08-3

موجود
گیج توپی رزوه 0.5*M1 تلرانس 6H ASIMETOاسیمتو گیج توپی رزوه گیج توپی رزوه 0.5*M1 تلرانس 6H
ASIMETOاسیمتو گیج توپی رزوه
شماره فنی :
682-10-1

موجود
گیج توپی رزوه 0.75*ئ10 تلرانس 6H ASIMETOاسیمتو گیج توپی رزوه گیج توپی رزوه 0.75*ئ10 تلرانس 6H
ASIMETOاسیمتو گیج توپی رزوه
شماره فنی :
682-10-2

موجود
گیج توپی رزوه 1*M10 تلرانس 6H ASIMETOاسیمتو گیج توپی رزوه گیج توپی رزوه 1*M10 تلرانس 6H
ASIMETOاسیمتو گیج توپی رزوه
شماره فنی :
682-10-3

موجود
گیج توپی رزوه 1.25*M10 تلرانس 6ا ASIMETOاسیمتو گیج توپی رزوه گیج توپی رزوه 1.25*M10 تلرانس 6ا
ASIMETOاسیمتو گیج توپی رزوه
شماره فنی :
682-10-4

موجود
اصول طراحی گیج توپی رزوه اسیمتو asimeto * مشخصات گیج توپی رزوه آسیمتو ASIMETOاسیمتو گیج توپی رزوه اصول طراحی گیج توپی رزوه اسیمتو asimeto * مشخصات گیج توپی رزوه آسیمتو
ASIMETOاسیمتو گیج توپی رزوه
شماره فنی :
682-11-3

موجود
گیج توپی رزوه 1.25*M11 تلرانس 6H ASIMETOاسیمتو گیج توپی رزوه گیج توپی رزوه 1.25*M11 تلرانس 6H
ASIMETOاسیمتو گیج توپی رزوه
شماره فنی :
682-11-4

موجود
گیج توپی رزوه 0.5*M12 تلرانس 6H ASIMETOاسیمتو گیج توپی رزوه گیج توپی رزوه 0.5*M12 تلرانس 6H
ASIMETOاسیمتو گیج توپی رزوه
شماره فنی :
682-12-1

موجود
گیج توپی رزوه 0.75*M12 تلرانس 6H ASIMETOاسیمتو گیج توپی رزوه گیج توپی رزوه 0.75*M12 تلرانس 6H
ASIMETOاسیمتو گیج توپی رزوه
شماره فنی :
682-12-2

موجود
گیج توپی رزوه 1*M12 تلرانس 6H ASIMETOاسیمتو گیج توپی رزوه گیج توپی رزوه 1*M12 تلرانس 6H
ASIMETOاسیمتو گیج توپی رزوه
شماره فنی :
682-12-3

موجود
گیج توپی رزوه 1.25*M12 تلرانس 6H ASIMETOاسیمتو گیج توپی رزوه گیج توپی رزوه 1.25*M12 تلرانس 6H
ASIMETOاسیمتو گیج توپی رزوه
شماره فنی :
682-12-4

موجود
گیج توپی رزوه 1.5*M12 تلرانس 6H ASIMETOاسیمتو گیج توپی رزوه گیج توپی رزوه 1.5*M12 تلرانس 6H
ASIMETOاسیمتو گیج توپی رزوه
شماره فنی :
682-12-5

موجود
گیج توپی رزوه 1*M14 تلرانس 6H ASIMETOاسیمتو گیج توپی رزوه گیج توپی رزوه 1*M14 تلرانس 6H
ASIMETOاسیمتو گیج توپی رزوه
شماره فنی :
682-14-3

موجود
گیج توپی رزوه 1.25*M14 تلرانس 6H ASIMETOاسیمتو گیج رینگی رزوه گیج توپی رزوه 1.25*M14 تلرانس 6H
ASIMETOاسیمتو گیج رینگی رزوه
شماره فنی :
682-14-4

موجود
گیج توپی رزوه 1.5*M14 تلرانس 6H ASIMETOاسیمتو گیج رینگی رزوه گیج توپی رزوه 1.5*M14 تلرانس 6H
ASIMETOاسیمتو گیج رینگی رزوه
شماره فنی :
682-14-5

موجود
گیج توپی رزوه 0.75*M16 تلرانس 6H ASIMETOاسیمتو گیج توپی رزوه گیج توپی رزوه 0.75*M16 تلرانس 6H
ASIMETOاسیمتو گیج توپی رزوه
شماره فنی :
682-16-2

موجود
گیج توپی رزوه 1*M16 تلرانس 6H ASIMETOاسیمتو گیج توپی رزوه گیج توپی رزوه 1*M16 تلرانس 6H
ASIMETOاسیمتو گیج توپی رزوه
شماره فنی :
682-16-3

موجود
گیج توپی رزوه 1.5*M16 تلرانس 6H ASIMETOاسیمتو گیج توپی رزوه گیج توپی رزوه 1.5*M16 تلرانس 6H
ASIMETOاسیمتو گیج توپی رزوه
شماره فنی :
682-16-5

موجود
گیج توپی رزوه 0.75*M18 تلرانس 6H ASIMETOاسیمتو گیج توپی رزوه گیج توپی رزوه 0.75*M18 تلرانس 6H
ASIMETOاسیمتو گیج توپی رزوه
شماره فنی :
682-18-2

موجود
گیج توپی رزوه 1*M15 تلرانس 6H ASIMETOاسیمتو گیج توپی رزوه گیج توپی رزوه 1*M15 تلرانس 6H
ASIMETOاسیمتو گیج توپی رزوه
شماره فنی :
682-18-3

موجود
گیج توپی برو نرو رزوه دار - گیج توپی رزوه اسیمتو - تکنیک ابزار نوین ASIMETOاسیمتو گیج توپی رزوه گیج توپی برو نرو رزوه دار - گیج توپی رزوه اسیمتو - تکنیک ابزار نوین
ASIMETOاسیمتو گیج توپی رزوه
شماره فنی :
682-16-5

موجود
گیج توپی رزوه 2*M18 تلرانس 6H ASIMETOاسیمتو گیج توپی رزوه گیج توپی رزوه 2*M18 تلرانس 6H
ASIMETOاسیمتو گیج توپی رزوه
شماره فنی :
682-18-6

موجود
گیج توپی رزوه 1*M20 تلرانس 6H ASIMETOاسیمتو گیج توپی رزوه گیج توپی رزوه 1*M20 تلرانس 6H
ASIMETOاسیمتو گیج توپی رزوه
شماره فنی :
682-20-3

موجود
گیج توپی رزه اسیمتو با بهترین کیفیت و مناسب ترین قیمت ASIMETOاسیمتو گیج توپی رزوه گیج توپی رزه اسیمتو با بهترین کیفیت و مناسب ترین قیمت
ASIMETOاسیمتو گیج توپی رزوه
شماره فنی :
682-20-5

موجود
یج توپی رزوه 2*M20 تلرانس 6H ASIMETOاسیمتو گیج توپی رزوه یج توپی رزوه 2*M20 تلرانس 6H
ASIMETOاسیمتو گیج توپی رزوه
شماره فنی :
682-20-6

موجود
گیج توپی رزوه 1*M22 تلرانس 6H ASIMETOاسیمتو گیج توپی رزوه گیج توپی رزوه 1*M22 تلرانس 6H
ASIMETOاسیمتو گیج توپی رزوه
شماره فنی :
682-22-3

موجود
گیج توپی رزوه 1.5*M22 تلرانس 6H ASIMETOاسیمتو گیج توپی رزوه گیج توپی رزوه 1.5*M22 تلرانس 6H
ASIMETOاسیمتو گیج توپی رزوه
شماره فنی :
682-22-5

موجود
گیج توپی رزوه 2*M22 تلرانس 6H ASIMETOاسیمتو گیج توپی رزوه گیج توپی رزوه 2*M22 تلرانس 6H
ASIMETOاسیمتو گیج توپی رزوه
شماره فنی :
682-22-6

موجود
گیج توپی رزوه 1*M24 تلرانس 6H ASIMETOاسیمتو گیج توپی رزوه گیج توپی رزوه 1*M24 تلرانس 6H
ASIMETOاسیمتو گیج توپی رزوه
شماره فنی :
682-24-3

موجود
گیج توپی رزوه اسیمتو با ضمانت سلامت فیزیکی کالا - گیج توپی رزوه اسیمتو asimeto آسیمتو با خدمات پس از فروش ASIMETOاسیمتو گیج توپی رزوه گیج توپی رزوه اسیمتو با ضمانت سلامت فیزیکی کالا - گیج توپی رزوه اسیمتو asimeto آسیمتو با خدمات پس از فروش
ASIMETOاسیمتو گیج توپی رزوه
شماره فنی :
682-24-5

موجود
گیج توپی رزوه 1.5*M25 تلرانس 6H ASIMETOاسیمتو گیج توپی رزوه گیج توپی رزوه 1.5*M25 تلرانس 6H
ASIMETOاسیمتو گیج توپی رزوه
شماره فنی :
682-25-5

موجود
گیج توپی رزوه 1.5*M26 تلرانس 6H ASIMETOاسیمتو گیج توپی رزوه گیج توپی رزوه 1.5*M26 تلرانس 6H
ASIMETOاسیمتو گیج توپی رزوه
شماره فنی :
682-26-5

موجود
گیج توپی رزوه 2*M26 تلرانس 6H ASIMETOاسیمتو گیج توپی رزوه گیج توپی رزوه 2*M26 تلرانس 6H
ASIMETOاسیمتو گیج توپی رزوه
شماره فنی :
2-682-26-2

موجود
گیج توپی رزوه 1*M27 تلرانس 6H ASIMETOاسیمتو گیج توپی رزوه گیج توپی رزوه 1*M27 تلرانس 6H
ASIMETOاسیمتو گیج توپی رزوه
شماره فنی :
682-27-3

موجود
گیج توپی رزوه 1.5*M27 تلرانس 6H ASIMETOاسیمتو گیج توپی رزوه گیج توپی رزوه 1.5*M27 تلرانس 6H
ASIMETOاسیمتو گیج توپی رزوه
شماره فنی :
682-27-5

موجود
گیج توپی رزوه 2*M27 تلرانس 6H ASIMETOاسیمتو گیج توپی رزوه گیج توپی رزوه 2*M27 تلرانس 6H
ASIMETOاسیمتو گیج توپی رزوه
شماره فنی :
682-27-6

موجود
گیج توپی رزوه اسیمتو asimeto با تلرانس 6H و سایز M27*2 ASIMETOاسیمتو گیج توپی رزوه گیج توپی رزوه اسیمتو asimeto با تلرانس 6H و سایز M27*2
ASIMETOاسیمتو گیج توپی رزوه
شماره فنی :
682-28-3

موجود
گیج توپی رزوه 1.5*M28 ASIMETOاسیمتو گیج توپی رزوه گیج توپی رزوه 1.5*M28
ASIMETOاسیمتو گیج توپی رزوه
شماره فنی :
682-28-5

موجود
گیج توپی رزوه 2*M28 تلرانس 6H ASIMETOاسیمتو گیج توپی رزوه گیج توپی رزوه 2*M28 تلرانس 6H
ASIMETOاسیمتو گیج توپی رزوه
شماره فنی :
682-28-6

موجود
گیج توپی رزوه 1.5*M30تلرانس 6H ASIMETOاسیمتو گیج توپی رزوه گیج توپی رزوه 1.5*M30تلرانس 6H
ASIMETOاسیمتو گیج توپی رزوه
شماره فنی :
682-30-5

موجود
گیج توپی رزوه اسیمتو ASIMETO آسیمتو با یفیت و ارزان قیمت در تکنیک ابزار نوین ASIMETOاسیمتو گیج توپی رزوه گیج توپی رزوه اسیمتو ASIMETO آسیمتو با یفیت و ارزان قیمت در تکنیک ابزار نوین
ASIMETOاسیمتو گیج توپی رزوه
شماره فنی :
682-30-6

موجود
گی توپی رزوه 3*M30 تلرانس 6H ASIMETOاسیمتو گیج توپی رزوه گی توپی رزوه 3*M30 تلرانس 6H
ASIMETOاسیمتو گیج توپی رزوه
شماره فنی :
682-30-7

موجود
گیج توپی رزوه 1.5*M32 تلرانس 6H ASIMETOاسیمتو گیج توپی رزوه گیج توپی رزوه 1.5*M32 تلرانس 6H
ASIMETOاسیمتو گیج توپی رزوه
شماره فنی :
682-32-5

موجود
یج توپی رزوه 2*M32 تلرانس 6H ASIMETOاسیمتو گیج توپی رزوه یج توپی رزوه 2*M32 تلرانس 6H
ASIMETOاسیمتو گیج توپی رزوه
شماره فنی :
682-32-6

موجود
گیج توپی رزوه 3*M32 تلرانس 6H ASIMETOاسیمتو گیج توپی رزوه گیج توپی رزوه 3*M32 تلرانس 6H
ASIMETOاسیمتو گیج توپی رزوه
شماره فنی :
682-32-7

موجود
گیج توپی رزوه 1.5*M33 تلرانس 6H ASIMETOاسیمتو گیج توپی رزوه گیج توپی رزوه 1.5*M33 تلرانس 6H
ASIMETOاسیمتو گیج توپی رزوه
شماره فنی :
682-33-5

موجود
گیج توپی رزوه 1.5*M36 تلرانس 6H ASIMETOاسیمتو گیج توپی رزوه گیج توپی رزوه 1.5*M36 تلرانس 6H
ASIMETOاسیمتو گیج توپی رزوه
شماره فنی :
682-36-5

موجود
گیج توپی اسیمتو * گیج رینگی اسیمتو * گیج توپی و رینگی اسیمتو * یج توپی رزوه اسیمتو ASIMETOاسیمتو گیج توپی رزوه گیج توپی اسیمتو * گیج رینگی اسیمتو * گیج توپی و رینگی اسیمتو * یج توپی رزوه اسیمتو
ASIMETOاسیمتو گیج توپی رزوه
شماره فنی :
682-36-6

موجود
گیج توپی رزوه 3*M39 تلرانس 6H ASIMETOاسیمتو گیج توپی رزوه گیج توپی رزوه 3*M39 تلرانس 6H
ASIMETOاسیمتو گیج توپی رزوه
شماره فنی :
682-39-7

موجود
گیج توپی رزوه 1.5*M40 تلرانس 6H ASIMETOاسیمتو گیج توپی رزوه گیج توپی رزوه 1.5*M40 تلرانس 6H
ASIMETOاسیمتو گیج توپی رزوه
شماره فنی :
682-40-5

موجود
گیج توپی رزوه 1.5*M42 تلرانس 6H ASIMETOاسیمتو گیج توپی رزوه گیج توپی رزوه 1.5*M42 تلرانس 6H
ASIMETOاسیمتو گیج توپی رزوه
شماره فنی :
682-42-5

موجود
گیج توپی رزوه 3*M42 تلرانس 6H ASIMETOاسیمتو گیج توپی رزوه گیج توپی رزوه 3*M42 تلرانس 6H
ASIMETOاسیمتو گیج توپی رزوه
شماره فنی :
682-42-7

موجود
گیج توپی رزوه 1.5*M45 تلرانس 6H ASIMETOاسیمتو گیج توپی رزوه گیج توپی رزوه 1.5*M45 تلرانس 6H
ASIMETOاسیمتو گیج توپی رزوه
شماره فنی :
682-45-5

موجود
گیج توپی رزوه اسیمتو دامنه اندازه گیری M48*1/5 - تکنیک ابزار نوین ASIMETOاسیمتو گیج توپی رزوه گیج توپی رزوه اسیمتو دامنه اندازه گیری M48*1/5 - تکنیک ابزار نوین
ASIMETOاسیمتو گیج توپی رزوه
شماره فنی :
682-48-5

موجود
گیج توپی رزوه 2*M48 تلرانس 6H ASIMETOاسیمتو گیج توپی رزوه گیج توپی رزوه 2*M48 تلرانس 6H
ASIMETOاسیمتو گیج توپی رزوه
شماره فنی :
682-48-6

موجود
گیج برو نرو رینگی لوله آب G1/8 تلرانس ISO 228 ASIMETOاسیمتو گیج رینگی لوله آب گیج برو نرو رینگی لوله آب G1/8 تلرانس ISO 228
ASIMETOاسیمتو گیج رینگی لوله آب
شماره فنی :
690-02-3 690-02-4

موجود
گیج برو رنو رینگی لوله آب G1/4 تلرانس ISO 228 ASIMETOاسیمتو گیج رینگی لوله آب گیج برو رنو رینگی لوله آب G1/4 تلرانس ISO 228
ASIMETOاسیمتو گیج رینگی لوله آب
شماره فنی :
690-03-0 690-03-4

موجود
گیج برو نرو رینگی لوله آب G3/8 تلرانس ISO 228 ASIMETOاسیمتو گیج رینگی لوله آب گیج برو نرو رینگی لوله آب G3/8 تلرانس ISO 228
ASIMETOاسیمتو گیج رینگی لوله آب
شماره فنی :
690-04-3 690-04-4

موجود
گیج برو نرو رینگی لوله آب G1/2 تلرانس ISO 228 ASIMETOاسیمتو گیج رینگی لوله آب گیج برو نرو رینگی لوله آب G1/2 تلرانس ISO 228
ASIMETOاسیمتو گیج رینگی لوله آب
شماره فنی :
690-05-3 690-05-4

موجود
گیج برو نرو رینگی G3/4 تلرانس ISO 228 - تکنیک ابزار نوین ASIMETOاسیمتو گیج رینگی لوله آب گیج برو نرو رینگی G3/4 تلرانس ISO 228 - تکنیک ابزار نوین
ASIMETOاسیمتو گیج رینگی لوله آب
شماره فنی :
690-07-3 690-07-4

موجود
گیج بر نرو رینگی لوله آب G1 تلرانس ISO 228 ASIMETOاسیمتو گیج رینگی لوله آب گیج بر نرو رینگی لوله آب G1 تلرانس ISO 228
ASIMETOاسیمتو گیج رینگی لوله آب
شماره فنی :
690-09-3 690-09-4

موجود
گی برو نرو رینگی لوله آب G1_1/8 تلرانس ISO 228 ASIMETOاسیمتو گیج رینگی لوله آب گی برو نرو رینگی لوله آب G1_1/8 تلرانس ISO 228
ASIMETOاسیمتو گیج رینگی لوله آب
شماره فنی :
690-10-3 690-10-4

موجود
گیج رینگی لوله آب اسیمتو ASIMETO -فروش گیج رینگی لوله آب در تکنیک ابزار با بهرین برند ASIMETOاسیمتو گیج رینگی لوله آب گیج رینگی لوله آب اسیمتو ASIMETO -فروش گیج رینگی لوله آب در تکنیک ابزار با بهرین برند
ASIMETOاسیمتو گیج رینگی لوله آب
شماره فنی :
690-11-3 690-11-4

موجود
گیج برو نرو رینگی لوله آب G1_1/2 تلرانس ISO 228 ASIMETOاسیمتو گیج رینگی لوله آب گیج برو نرو رینگی لوله آب G1_1/2 تلرانس ISO 228
ASIMETOاسیمتو گیج رینگی لوله آب
شماره فنی :
690-12-3 690-12-4

موجود
گیج برو نرو رینگی لوله آب اسیمتو ASIETO G1_3/4 تلرانس ISO 228 ASIMETOاسیمتو گیج رینگی لوله آب گیج برو نرو رینگی لوله آب اسیمتو ASIETO G1_3/4 تلرانس ISO 228
ASIMETOاسیمتو گیج رینگی لوله آب
شماره فنی :
690-13-3 690-13-4

موجود
گیج برو نرو رینگی لوله آب G2 تلرانس ISO 228 ASIMETOاسیمتو گیج رینگی لوله آب گیج برو نرو رینگی لوله آب G2 تلرانس ISO 228
ASIMETOاسیمتو گیج رینگی لوله آب
شماره فنی :
690-14-3 690-14-3

موجود
گیج رینگی برو لوله G - گیج رینگی نرو لوله G - گیج رینگ برو نرو لوله اسیمتو ASIMETO آسیمتو ASIMETOاسیمتو گیج رینگی لوله آب گیج رینگی برو لوله G - گیج رینگی نرو لوله G - گیج رینگ برو نرو لوله اسیمتو ASIMETO آسیمتو
ASIMETOاسیمتو گیج رینگی لوله آب
شماره فنی :
690-15-3 690-15-4

موجود
گیج برو نرو رینگی لوله آب G2_1/2 تلرانس ISO 228 ASIMETOاسیمتو گیج رینگی لوله آب گیج برو نرو رینگی لوله آب G2_1/2 تلرانس ISO 228
ASIMETOاسیمتو گیج رینگی لوله آب
شماره فنی :
690-16-3 690-16-4

موجود
گیج توپی برو نرو لوله آب G1/8 تلرانس ISO 228 ASIMETOاسیمتو گیج توپی لوله آب گیج توپی برو نرو لوله آب G1/8 تلرانس ISO 228
ASIMETOاسیمتو گیج توپی لوله آب
شماره فنی :
690-02-1

موجود
گیج توپی برو نرو لوله آب G1/4 تلرانس ISO 228 ASIMETOاسیمتو گیج توپی لوله آب گیج توپی برو نرو لوله آب G1/4 تلرانس ISO 228
ASIMETOاسیمتو گیج توپی لوله آب
شماره فنی :
690-03-1

موجود
گیج توپی برو نرو لوله آب G3/8تلرانس ISO 228 ASIMETOاسیمتو گیج توپی لوله آب گیج توپی برو نرو لوله آب G3/8تلرانس ISO 228
ASIMETOاسیمتو گیج توپی لوله آب
شماره فنی :
690-04-1

موجود
 اسیمتو ASIMETO گیج توپی برو نرو لوله آب G1/2 تلرانس ISO 228 ASIMETOاسیمتو گیج توپی لوله آب اسیمتو ASIMETO گیج توپی برو نرو لوله آب G1/2 تلرانس ISO 228
ASIMETOاسیمتو گیج توپی لوله آب
شماره فنی :
690-05-1

موجود
گیج توپی برو نرو لوله آب G3/4 تلرانس ISO 228 ASIMETOاسیمتو گیج توپی لوله آب گیج توپی برو نرو لوله آب G3/4 تلرانس ISO 228
ASIMETOاسیمتو گیج توپی لوله آب
شماره فنی :
690-07-1

موجود
گیج توپی برو نرو لوله آب G1 تلرانس ISO 228 ASIMETOاسیمتو گیج توپی لوله آب گیج توپی برو نرو لوله آب G1 تلرانس ISO 228
ASIMETOاسیمتو گیج توپی لوله آب
شماره فنی :
690-09-1

موجود
گیج توپی برو نرو لوله آب G1_1/8 تلرانس ISO 228 ASIMETOاسیمتو گیج توپی لوله آب گیج توپی برو نرو لوله آب G1_1/8 تلرانس ISO 228
ASIMETOاسیمتو گیج توپی لوله آب
شماره فنی :
690-10-1

موجود
گیج توپی اسیمتو - گیج رینگی ASIMETO - گیج توپی و رینگی آسیمتو ASIMETOاسیمتو گیج توپی لوله آب گیج توپی اسیمتو - گیج رینگی ASIMETO - گیج توپی و رینگی آسیمتو
ASIMETOاسیمتو گیج توپی لوله آب
شماره فنی :
690-11-1

موجود
گیج توپی برو نرو لوله آب G1_3/8 تلرانس ISO 228 ASIMETOاسیمتو گیج توپی لوله آب گیج توپی برو نرو لوله آب G1_3/8 تلرانس ISO 228
ASIMETOاسیمتو گیج توپی لوله آب
شماره فنی :
690-21-1

موجود
گیج توپی برو نرو G1_1/2 تلرانس ISO 228 ASIMETOاسیمتو گیج توپی لوله آب گیج توپی برو نرو G1_1/2 تلرانس ISO 228
ASIMETOاسیمتو گیج توپی لوله آب
شماره فنی :
690-12-1

موجود
گیج توپی برو نرو لوله آب G1_3/4 تلرانس ISO 228 ASIMETOاسیمتو گیج توپی لوله آب گیج توپی برو نرو لوله آب G1_3/4 تلرانس ISO 228
ASIMETOاسیمتو گیج توپی لوله آب
شماره فنی :
690-13-1

موجود
قیمت گیج توپی لوله اب اسیمتو - لیست قیمت گیج توپی لوله آب اسیمتو ASIMETO - قیمت بروز انواع گیج ها ASIMETOاسیمتو گیج توپی لوله آب قیمت گیج توپی لوله اب اسیمتو - لیست قیمت گیج توپی لوله آب اسیمتو ASIMETO - قیمت بروز انواع گیج ها
ASIMETOاسیمتو گیج توپی لوله آب
شماره فنی :
690-14-1

موجود
گیج توپی برو نرو لوله آب G2_1/2 تلرانس ISO 228 ASIMETOاسیمتو گیج توپی لوله آب گیج توپی برو نرو لوله آب G2_1/2 تلرانس ISO 228
ASIMETOاسیمتو گیج توپی لوله آب
شماره فنی :
690-16-1

موجود
گیج رینگی 1/4 UNF برو نرو رزوه ASIMETOاسیمتو UNF گیج رینگی گیج رینگی 1/4 UNF برو نرو رزوه
ASIMETOاسیمتو UNF گیج رینگی
شماره فنی :
691-01-3 691-01-4

موجود
گیج برو نرو رینگی UNF اسیمتو با ضمانت سلامت فیزیکی کالا - تکنیک ابزار نوین ASIMETOاسیمتو UNF گیج رینگی گیج برو نرو رینگی UNF اسیمتو با ضمانت سلامت فیزیکی کالا - تکنیک ابزار نوین
ASIMETOاسیمتو UNF گیج رینگی
شماره فنی :
691-02-3 690-02-4

موجود
گیج رینگی 3/8 UNF برو نرو رزوه ASIMETOاسیمتو UNF گیج رینگی گیج رینگی 3/8 UNF برو نرو رزوه
ASIMETOاسیمتو UNF گیج رینگی
شماره فنی :
691-03-3 691-03-4

موجود
گیج رینگی 7/16 UNF برو نرو رزوه ASIMETOاسیمتو UNF گیج رینگی گیج رینگی 7/16 UNF برو نرو رزوه
ASIMETOاسیمتو UNF گیج رینگی
شماره فنی :
691-04-3 691-04-4

موجود
گیج رینگی اینچی برو نرو UNF برند اسیمتو آسیمتو ASIMETO تحت لیسانس کشور آلمان ASIMETOاسیمتو UNF گیج رینگی گیج رینگی اینچی برو نرو UNF برند اسیمتو آسیمتو ASIMETO تحت لیسانس کشور آلمان
ASIMETOاسیمتو UNF گیج رینگی
شماره فنی :
691-05-3 691-05-4

موجود
گیج رینگی 3/4 UNF برو نرو رزوه ASIMETOاسیمتو UNF گیج رینگی گیج رینگی 3/4 UNF برو نرو رزوه
ASIMETOاسیمتو UNF گیج رینگی
شماره فنی :
691-06-3 691-06-4

موجود
گیج رینگی 7/8 UNF برو نرو رزوه ASIMETOاسیمتو UNF گیج رینگی گیج رینگی 7/8 UNF برو نرو رزوه
ASIMETOاسیمتو UNF گیج رینگی
شماره فنی :
691-07-3 691-07-4

موجود
گیج رینگی برو نرو UNF با تلرانس 2A و سایز 1-14-UNF , مدل 4-59-699 ASIMETOاسیمتو UNF گیج رینگی گیج رینگی برو نرو UNF با تلرانس 2A و سایز 1-14-UNF , مدل 4-59-699
ASIMETOاسیمتو UNF گیج رینگی
شماره فنی :
699-59-4

موجود
گیج رینگی برو نرو رزوه 1/8-1 UNF ASIMETOاسیمتو UNF گیج رینگی گیج رینگی برو نرو رزوه 1/8-1 UNF
ASIMETOاسیمتو UNF گیج رینگی
شماره فنی :
699-60-4 699-60-5

موجود
گیج رینگی برو نرو اسیمتو asimeto آسیمتو سری 5-61-699 و 4-26-699 ASIMETOاسیمتو UNF گیج رینگی گیج رینگی برو نرو اسیمتو asimeto آسیمتو سری 5-61-699 و 4-26-699
ASIMETOاسیمتو UNF گیج رینگی
شماره فنی :
699-61-4 699-61-5

موجود
گیج ئرینگی 3/8-1 UNF برو نرو رزوه ASIMETOاسیمتو UNF گیج رینگی گیج ئرینگی 3/8-1 UNF برو نرو رزوه
ASIMETOاسیمتو UNF گیج رینگی
شماره فنی :
699-62-4 699-62-5

موجود
گیج های برو نرو رینگی اینچی UNF اسیمتو ASIMETO آسیمتو تحت لیسانس آلمان ASIMETOاسیمتو UNF گیج رینگی گیج های برو نرو رینگی اینچی UNF اسیمتو ASIMETO آسیمتو تحت لیسانس آلمان
ASIMETOاسیمتو UNF گیج رینگی
شماره فنی :
699-63-4 699-63-5

موجود
گیج رینگی 3/4-1 UNF برو نرو رزوه ASIMETOاسیمتو UNF گیج رینگی گیج رینگی 3/4-1 UNF برو نرو رزوه
ASIMETOاسیمتو UNF گیج رینگی
شماره فنی :
699-64-4 699-64-5

موجود
گیج توپی 1/4 BSW تلرانس 2B ASIMETOاسیمتو BSW گیج توپیگیج توپی 1/4 BSW تلرانس 2B
ASIMETOاسیمتو BSW گیج توپی
شماره فنی :
692-01-1

موجود
گیج توپی اینچی BSW با تلرنس 2B و گستره ی 3/8 ASIMETOاسیمتو BSW گیج توپیگیج توپی اینچی BSW با تلرنس 2B و گستره ی 3/8
ASIMETOاسیمتو BSW گیج توپی
شماره فنی :
692-03-1

موجود
گیج توپی برو نرو رزوه 1/4 UNF ASIMETOاسیمتو UNF گیج توپی گیج توپی برو نرو رزوه 1/4 UNF
ASIMETOاسیمتو UNF گیج توپی
شماره فنی :
691-01-1

موجود
گیج توپی برو نرو رزوه 5/16 NUF ASIMETOاسیمتو UNF گیج توپی گیج توپی برو نرو رزوه 5/16 NUF
ASIMETOاسیمتو UNF گیج توپی
شماره فنی :
691-02-1 695-24-2

موجود
گیج های توپی اینچی برو نرو UNF برای تست میکرومتر و پیچ ASIMETOاسیمتو UNF گیج توپی گیج های توپی اینچی برو نرو UNF برای تست میکرومتر و پیچ
ASIMETOاسیمتو UNF گیج توپی
شماره فنی :
691-03-1 695-27-2

موجود
گیج توپی برو نرو رزوه 7/16 UNF ASIMETOاسیمتو UNF گیج توپی گیج توپی برو نرو رزوه 7/16 UNF
ASIMETOاسیمتو UNF گیج توپی
شماره فنی :
691-04-1 695-30-2

موجود
گیج تپی برو نرو رزوه 9/16 UNF ASIMETOاسیمتو UNF گیج توپی گیج تپی برو نرو رزوه 9/16 UNF
ASIMETOاسیمتو UNF گیج توپی
شماره فنی :
691-05-1

موجود
گیج توپی - گیج توپی BSW -گیج توپی UNF - گیج توپی لوله - گیج توپی رزوه - گیج توپی برو نرو اینچی ASIMETOاسیمتو UNF گیج توپی گیج توپی - گیج توپی BSW -گیج توپی UNF - گیج توپی لوله - گیج توپی رزوه - گیج توپی برو نرو اینچی
ASIMETOاسیمتو UNF گیج توپی
شماره فنی :
695-39-2

موجود
گیج توپی برو نرو رزوه 3/4 UNF ASIMETOاسیمتو UNF گیج توپی گیج توپی برو نرو رزوه 3/4 UNF
ASIMETOاسیمتو UNF گیج توپی
شماره فنی :
691-06-1 695-42-2

موجود
گیج توپی برو نرو رزوه 7/8 UNF ASIMETOاسیمتو UNF گیج توپی گیج توپی برو نرو رزوه 7/8 UNF
ASIMETOاسیمتو UNF گیج توپی
شماره فنی :
691-07-1 695-45-2 695-45-1 695-45-0

موجود
قیمت گیج توپی اینچی برو نرو UNF اسیمتو - لیست قیمت انواه گیج های توپی - قیمت انواع گیج ها - قیمت بروز گیج ASIMETOاسیمتو UNF گیج توپی قیمت گیج توپی اینچی برو نرو UNF اسیمتو - لیست قیمت انواه گیج های توپی - قیمت انواع گیج ها - قیمت بروز گیج
ASIMETOاسیمتو UNF گیج توپی
شماره فنی :
695-59-2

موجود
گیج توپی برو نرو رزوه 1/8-1 ASIMETOاسیمتو UNF گیج توپی گیج توپی برو نرو رزوه 1/8-1
ASIMETOاسیمتو UNF گیج توپی
شماره فنی :
695-60-2

موجود
گیج توپی برو نرو رزوه 1/4-1 UNF ASIMETOاسیمتو UNF گیج توپی گیج توپی برو نرو رزوه 1/4-1 UNF
ASIMETOاسیمتو UNF گیج توپی
شماره فنی :
695-61-2

موجود
مشخصات گیج توپی برو نرو UNF اسیمتو ASIMETO * نقد و برسی گیج توپی اسیمتو ASIMETO ASIMETOاسیمتو UNF گیج توپی مشخصات گیج توپی برو نرو UNF اسیمتو ASIMETO * نقد و برسی گیج توپی اسیمتو ASIMETO
ASIMETOاسیمتو UNF گیج توپی
شماره فنی :
695-62-2

موجود
گیج توپی برو نرو رزوه 1/2-1 UNF ASIMETOاسیمتو UNF گیج توپی گیج توپی برو نرو رزوه 1/2-1 UNF
ASIMETOاسیمتو UNF گیج توپی
شماره فنی :
695-63-2

موجود
گیج توپی برو نرو رزوه 3/4-1 UNF ASIMETOاسیمتو UNF گیج توپی گیج توپی برو نرو رزوه 3/4-1 UNF
ASIMETOاسیمتو UNF گیج توپی
شماره فنی :
695-64-2

موجود
گیج رینگی برو نرو رزوه 1/4 BSW ASIMETOاسیمتو BSW گیج رینگیگیج رینگی برو نرو رزوه 1/4 BSW
ASIMETOاسیمتو BSW گیج رینگی
شماره فنی :
692-01-3

موجود
قیمت گیج های رینگی اینچی برو نرو BSW - لیست قیمت گیج های توپی و رینگی اسیمتو ASIMETO - قیمت انواع گیج های اسیمتو - گیج اسیمتو قیمت مناسب ASIMETOاسیمتو BSW گیج رینگیقیمت گیج های رینگی اینچی برو نرو BSW - لیست قیمت گیج های توپی و رینگی اسیمتو ASIMETO - قیمت انواع گیج های اسیمتو - گیج اسیمتو قیمت مناسب
ASIMETOاسیمتو BSW گیج رینگی
شماره فنی :
692-03-3 692-03-4

موجود
گیج رینگی برو نرو رزوه 5/16 BSW ASIMETOاسیمتو BSW گیج رینگیگیج رینگی برو نرو رزوه 5/16 BSW
ASIMETOاسیمتو BSW گیج رینگی
شماره فنی :
692-02-3 692-02-4

موجود
گیج توپی 1/16 NPT ASIMETOاسیمتو NPT گیج توپیگیج توپی 1/16 NPT
ASIMETOاسیمتو NPT گیج توپی
شماره فنی :
690-40-1

موجود
گیج توپی 1/8 NPT ASIMETOاسیمتو NPT گیج توپیگیج توپی 1/8 NPT
ASIMETOاسیمتو NPT گیج توپی
شماره فنی :
690-41-1

موجود
گیج توپی NPT مدل 1-42-690 و دامنه اندازه گیری 1/4 ASIMETOاسیمتو NPT گیج توپیگیج توپی NPT مدل 1-42-690 و دامنه اندازه گیری 1/4
ASIMETOاسیمتو NPT گیج توپی
شماره فنی :
690-42-1

موجود
گیج توپی 3/8 NPT ASIMETOاسیمتو NPT گیج توپیگیج توپی 3/8 NPT
ASIMETOاسیمتو NPT گیج توپی
شماره فنی :
690-43-1

موجود
گیج توپی 1/2 NPT ASIMETOاسیمتو NPT گیج توپیگیج توپی 1/2 NPT
ASIMETOاسیمتو NPT گیج توپی
شماره فنی :
690-44-1

موجود
گیج توپی 3/4 NPT مدل 1-45-690 - تکنیک ابزار نوین ASIMETOاسیمتو NPT گیج توپیگیج توپی 3/4 NPT مدل 1-45-690 - تکنیک ابزار نوین
ASIMETOاسیمتو NPT گیج توپی
شماره فنی :
690-45-1

موجود
گیج توپی 11/5-1 NPT ASIMETOاسیمتو NPT گیج توپیگیج توپی 11/5-1 NPT
ASIMETOاسیمتو NPT گیج توپی
شماره فنی :
690-46-1

موجود
گیج توپی 1/4-1 NPT ASIMETOاسیمتو NPT گیج توپیگیج توپی 1/4-1 NPT
ASIMETOاسیمتو NPT گیج توپی
شماره فنی :
690-47-1

موجود
گیج توپی 1/2-1 NPT ASIMETOاسیمتو NPT گیج توپیگیج توپی 1/2-1 NPT
ASIMETOاسیمتو NPT گیج توپی
شماره فنی :
690-48-1

موجود
گیج توپی 11/5-2 NPT سری 1-48-690 - گیج های توپی - تکنیک ابزار نوین ASIMETOاسیمتو NPT گیج توپیگیج توپی 11/5-2 NPT سری 1-48-690 - گیج های توپی - تکنیک ابزار نوین
ASIMETOاسیمتو NPT گیج توپی
شماره فنی :
690-49-1

موجود
گبج رینگی 1/8 NPT ASIMETOاسیمتو NPT گیج رینگیگبج رینگی 1/8 NPT
ASIMETOاسیمتو NPT گیج رینگی
شماره فنی :
69041-3

موجود
گیج رینگی 1/4 NPT ASIMETOاسیمتو NPT گیج رینگیگیج رینگی 1/4 NPT
ASIMETOاسیمتو NPT گیج رینگی
شماره فنی :
690-42-3

موجود
گیج رینگی NPT مدل 3-43-690 و 3/8 اسیمتو ASIMETO آسیمتو ASIMETOاسیمتو NPT گیج رینگیگیج رینگی NPT مدل 3-43-690 و 3/8 اسیمتو ASIMETO آسیمتو
ASIMETOاسیمتو NPT گیج رینگی
شماره فنی :
690-43-3

موجود
گیج رینگی 1/2 NPT ASIMETOاسیمتو NPT گیج رینگیگیج رینگی 1/2 NPT
ASIMETOاسیمتو NPT گیج رینگی
شماره فنی :
690-44-3

موجود
گیج رینگی 3/4 NPT ASIMETOاسیمتو NPT گیج رینگیگیج رینگی 3/4 NPT
ASIMETOاسیمتو NPT گیج رینگی
شماره فنی :
690-45-3

موجود
قیمت گیج رینگی NPT - قیمت بروز گیج رینگی NPT -قیمت انواع گیج رینگی NPT - لیست قیمت گیج رینگی NPT ASIMETOاسیمتو NPT گیج رینگیقیمت گیج رینگی NPT - قیمت بروز گیج رینگی NPT -قیمت انواع گیج رینگی NPT - لیست قیمت گیج رینگی NPT
ASIMETOاسیمتو NPT گیج رینگی
شماره فنی :
690-46-3

موجود
گیج رینگی 1/4-1 NPT ASIMETOاسیمتو NPT گیج رینگیگیج رینگی 1/4-1 NPT
ASIMETOاسیمتو NPT گیج رینگی
شماره فنی :
690-47-3

موجود
گیج رینگی 1/2-1 NPT ASIMETOاسیمتو NPT گیج رینگیگیج رینگی 1/2-1 NPT
ASIMETOاسیمتو NPT گیج رینگی
شماره فنی :
690-48-3

موجود
گیج رینگی NPT اسیمتو ASIMETO * گیج توپی NPT اسیمتو ASIMETO - انواع گیج رینگی - سایز های گیج رینگی NPT آسیمتو ASIMETO ASIMETOاسیمتو NPT گیج رینگیگیج رینگی NPT اسیمتو ASIMETO * گیج توپی NPT اسیمتو ASIMETO - انواع گیج رینگی - سایز های گیج رینگی NPT آسیمتو ASIMETO
ASIMETOاسیمتو NPT گیج رینگی
شماره فنی :
690-49-3

موجود
گیج رینگی صاف 55mm ASIMETOاسیمتو گیج رینگی صاف گیج رینگی صاف 55mm
ASIMETOاسیمتو گیج رینگی صاف
شماره فنی :
675-55-0

موجود
H7توپی صاف تلرانس M4گیج GRAND گرند گیج توپی صاف H7توپی صاف تلرانس M4گیج
GRAND گرند گیج توپی صاف
شماره فنی :
-

موجود
H7توپی صاف تلرانس M5گیج GRAND گرند BSW گیج توپیH7توپی صاف تلرانس M5گیج
GRAND گرند BSW گیج توپی
شماره فنی :
*

موجود
H7 توپی صاف تلرانس M6 گیج  BSW گیج توپیH7 توپی صاف تلرانس M6 گیج
BSW گیج توپی
شماره فنی :


موجود
H7توپی صاف تلرانس  M8گیج GRAND گرند گیج توپی صاف H7توپی صاف تلرانس M8گیج
GRAND گرند گیج توپی صاف
شماره فنی :


موجود
H7توپی صاف تلرانس M10 گیج GRAND گرند گیج توپی صاف H7توپی صاف تلرانس M10 گیج
GRAND گرند گیج توپی صاف
شماره فنی :


موجود
H7 توپی صاف تلرانس M12گیج GRAND گرند گیج توپی صاف H7 توپی صاف تلرانس M12گیج
GRAND گرند گیج توپی صاف
شماره فنی :


موجود
H7  توپی صاف تلرانس M14 گیج GRAND گرند گیج توپی صاف H7 توپی صاف تلرانس M14 گیج
GRAND گرند گیج توپی صاف
شماره فنی :


موجود
H7 توپی صاف تلرانس M16 گیج GRAND گرند گیج توپی صاف H7 توپی صاف تلرانس M16 گیج
GRAND گرند گیج توپی صاف
شماره فنی :


موجود
H7 توپی صاف تلرانس M18گیج GRAND گرند گیج توپی صاف H7 توپی صاف تلرانس M18گیج
GRAND گرند گیج توپی صاف
شماره فنی :


موجود
H7 توپی صاف تلرانس M20گیج GRAND گرند گیج توپی صاف H7 توپی صاف تلرانس M20گیج
GRAND گرند گیج توپی صاف
شماره فنی :


موجود
H7توپی صاف تلرانس M22گیج GRAND گرند گیج توپی صاف H7توپی صاف تلرانس M22گیج
GRAND گرند گیج توپی صاف
شماره فنی :


موجود
H7  توپی صاف تلرانسM25 گیج GRAND گرند گیج توپی صاف H7 توپی صاف تلرانسM25 گیج
GRAND گرند گیج توپی صاف
شماره فنی :


موجود
H7توپی صاف تلرانس M30 گیج GRAND گرند گیج توپی صاف H7توپی صاف تلرانس M30 گیج
GRAND گرند گیج توپی صاف
شماره فنی :


موجود
 رینگی صاف M10 گیج GRAND گرند گیج رینگی صاف رینگی صاف M10 گیج
GRAND گرند گیج رینگی صاف
شماره فنی :


موجود
 رینگی صاف M12 گیج GRAND گرند گیج رینگی صاف رینگی صاف M12 گیج
GRAND گرند گیج رینگی صاف
شماره فنی :


موجود
 رینگی صاف M16 گیج GRAND گرند گیج رینگی صاف رینگی صاف M16 گیج
GRAND گرند گیج رینگی صاف
شماره فنی :


موجود
 رینگی صاف M20 گیج GRAND گرند گیج رینگی صاف رینگی صاف M20 گیج
GRAND گرند گیج رینگی صاف
شماره فنی :


موجود
 رینگی صاف M25 گیج GRAND گرند گیج رینگی صاف رینگی صاف M25 گیج
GRAND گرند گیج رینگی صاف
شماره فنی :


موجود
 رینگی صاف M30 گیج GRAND گرند گیج رینگی صاف رینگی صاف M30 گیج
GRAND گرند گیج رینگی صاف
شماره فنی :


موجود
 رینگی صاف M35 گیج GRAND گرند گیج رینگی صاف رینگی صاف M35 گیج
GRAND گرند گیج رینگی صاف
شماره فنی :


موجود
 رینگی صاف M40 گیج GRAND گرند گیج رینگی صاف رینگی صاف M40 گیج
GRAND گرند گیج رینگی صاف
شماره فنی :


موجود
 توپی صاف M45 گیج GRAND گرند گیج رینگی صاف توپی صاف M45 گیج
GRAND گرند گیج رینگی صاف
شماره فنی :


موجود
 رینگی صاف M50 گیج GRAND گرند گیج رینگی صاف رینگی صاف M50 گیج
GRAND گرند گیج رینگی صاف
شماره فنی :


موجود
 رینگی صاف M55گیج GRAND گرند گیج رینگی صاف رینگی صاف M55گیج
GRAND گرند گیج رینگی صاف
شماره فنی :


موجود
  رینگی صافM60 گیج GRAND گرند گیج رینگی صاف رینگی صافM60 گیج
GRAND گرند گیج رینگی صاف
شماره فنی :


موجود
  رینگی صاف  M65 گیج GRAND گرند گیج رینگی صاف رینگی صاف M65 گیج
GRAND گرند گیج رینگی صاف
شماره فنی :


موجود
 رینگی صاف M70 گیج GRAND گرند گیج رینگی صاف رینگی صاف M70 گیج
GRAND گرند گیج رینگی صاف
شماره فنی :


موجود
  رینگی صاف M75گیج  GRAND گرند گیج رینگی صاف رینگی صاف M75گیج
GRAND گرند گیج رینگی صاف
شماره فنی :


موجود
  رینگی صاف M80 گیج GRAND گرند گیج رینگی صاف رینگی صاف M80 گیج
GRAND گرند گیج رینگی صاف
شماره فنی :


موجود
  رینگی صاف M85 گیج GRAND گرند گیج رینگی صاف رینگی صاف M85 گیج
GRAND گرند گیج رینگی صاف
شماره فنی :


موجود
  رینگی صاف M90 گیج GRAND گرند گیج رینگی صاف رینگی صاف M90 گیج
GRAND گرند گیج رینگی صاف
شماره فنی :


موجود
 رینگی صاف M95 گیج  GRAND گرند گیج رینگی صاف رینگی صاف M95 گیج
GRAND گرند گیج رینگی صاف
شماره فنی :


موجود
  رینگی صاف M100 گیج GRAND گرند گیج رینگی صاف رینگی صاف M100 گیج
GRAND گرند گیج رینگی صاف
شماره فنی :


موجود
گیج توپی برونرو 2 تلرانس 6H GRAND گرند گیج توپی رزوه گیج توپی برونرو 2 تلرانس 6H
GRAND گرند گیج توپی رزوه
شماره فنی :


موجود
گیج توپی برونرو 2/5 تلرانس 6H GRAND گرند گیج توپی رزوه گیج توپی برونرو 2/5 تلرانس 6H
GRAND گرند گیج توپی رزوه
شماره فنی :


موجود
6H گیج توپی برو نرو 3 رزوه تلورانس   GRAND گرند گیج توپی رزوه 6H گیج توپی برو نرو 3 رزوه تلورانس
GRAND گرند گیج توپی رزوه
شماره فنی :


موجود
6Hگیج توپی برو نرو3/5 رزوه تلورانس GRAND گرند گیج توپی رزوه 6Hگیج توپی برو نرو3/5 رزوه تلورانس
GRAND گرند گیج توپی رزوه
شماره فنی :


موجود
6Hگیج توپی برو نرو 4 رزوه تلورانس GRAND گرند گیج توپی رزوه 6Hگیج توپی برو نرو 4 رزوه تلورانس
GRAND گرند گیج توپی رزوه
شماره فنی :


موجود
6H گیج توپی برو نرو 5 رزوه تلورانس GRAND گرند گیج توپی رزوه 6H گیج توپی برو نرو 5 رزوه تلورانس
GRAND گرند گیج توپی رزوه
شماره فنی :


موجود
6Hگیج توپی برو نرو 6 رزوه تلورانس GRAND گرند گیج توپی رزوه 6Hگیج توپی برو نرو 6 رزوه تلورانس
GRAND گرند گیج توپی رزوه
شماره فنی :


موجود
6H گیج توپی برو نرو8 رزوه تلورانس GRAND گرند گیج توپی رزوه 6H گیج توپی برو نرو8 رزوه تلورانس
GRAND گرند گیج توپی رزوه
شماره فنی :


موجود
6H گیج توپی برو نرو 9 رزوه تلورانس GRAND گرند گیج توپی رزوه 6H گیج توپی برو نرو 9 رزوه تلورانس
GRAND گرند گیج توپی رزوه
شماره فنی :


موجود
6H گیج توپی برو نرو 10 رزوه تلورانس GRAND گرند گیج توپی رزوه 6H گیج توپی برو نرو 10 رزوه تلورانس
GRAND گرند گیج توپی رزوه
شماره فنی :


موجود
6H گیج توپی برو نرو 11 رزوه تلورانس GRAND گرند گیج توپی رزوه 6H گیج توپی برو نرو 11 رزوه تلورانس
GRAND گرند گیج توپی رزوه
شماره فنی :


موجود
6H گیج توپی برو نرو12 رزوه تلورانس GRAND گرند گیج توپی رزوه 6H گیج توپی برو نرو12 رزوه تلورانس
GRAND گرند گیج توپی رزوه
شماره فنی :


موجود
6H گیج توپی برو نرو14 رزوه تلورانس GRAND گرند گیج توپی رزوه 6H گیج توپی برو نرو14 رزوه تلورانس
GRAND گرند گیج توپی رزوه
شماره فنی :


موجود
6H گیج توپی برو نرو 16 رزوه تلورانس GRAND گرند گیج توپی رزوه 6H گیج توپی برو نرو 16 رزوه تلورانس
GRAND گرند گیج توپی رزوه
شماره فنی :


موجود
6H گیج توپی برو نرو 18 رزوه تلورانس GRAND گرند گیج توپی رزوه 6H گیج توپی برو نرو 18 رزوه تلورانس
GRAND گرند گیج توپی رزوه
شماره فنی :


موجود
6H گیج توپی برو نرو20 رزوه تلورانس GRAND گرند گیج توپی رزوه 6H گیج توپی برو نرو20 رزوه تلورانس
GRAND گرند گیج توپی رزوه
شماره فنی :


موجود
6Hگیج توپی برو نرو 22 رزوه تلورانس GRAND گرند گیج توپی رزوه 6Hگیج توپی برو نرو 22 رزوه تلورانس
GRAND گرند گیج توپی رزوه
شماره فنی :


موجود
6H گیج توپی برو نرو 24 رزوه تلورانس GRAND گرند گیج توپی رزوه 6H گیج توپی برو نرو 24 رزوه تلورانس
GRAND گرند گیج توپی رزوه
شماره فنی :


موجود
6H گیج توپی برو نرو 30 رزوه تلورانس GRAND گرند گیج توپی رزوه 6H گیج توپی برو نرو 30 رزوه تلورانس
GRAND گرند گیج توپی رزوه
شماره فنی :


موجود
6H گیج توپی برو نرو33 رزوه تلورانس GRAND گرند گیج توپی رزوه 6H گیج توپی برو نرو33 رزوه تلورانس
GRAND گرند گیج توپی رزوه
شماره فنی :


موجود
6H گیج توپی برو نرو 36 رزوه تلورانس GRAND گرند گیج توپی رزوه 6H گیج توپی برو نرو 36 رزوه تلورانس
GRAND گرند گیج توپی رزوه
شماره فنی :


موجود
6Hگیج توپی برو نرو 39 رزوه تلورانس GRAND گرند گیج توپی رزوه 6Hگیج توپی برو نرو 39 رزوه تلورانس
GRAND گرند گیج توپی رزوه
شماره فنی :


موجود
6Hگیج توپی برو نرو 42 رزوه تلورانس GRAND گرند گیج توپی رزوه 6Hگیج توپی برو نرو 42 رزوه تلورانس
GRAND گرند گیج توپی رزوه
شماره فنی :


موجود
6Hگیج توپی برو نرو 45 رزوه تلورانس GRAND گرند گیج توپی رزوه 6Hگیج توپی برو نرو 45 رزوه تلورانس
GRAND گرند گیج توپی رزوه
شماره فنی :


موجود
6H گیج توپی برو نرو 48 رزوه تلورانس GRAND گرند گیج توپی رزوه 6H گیج توپی برو نرو 48 رزوه تلورانس
GRAND گرند گیج توپی رزوه
شماره فنی :


موجود
6g گیج رینگی 2 برو نرو رزوه GRAND گرند گیج رینگی رزوه 6g گیج رینگی 2 برو نرو رزوه
GRAND گرند گیج رینگی رزوه
شماره فنی :


موجود
6g گیج رینگی 2/5 برو نرو رزوه GRAND گرند گیج رینگی رزوه 6g گیج رینگی 2/5 برو نرو رزوه
GRAND گرند گیج رینگی رزوه
شماره فنی :


موجود
6g گیج رینگی 3 برو نرو رزوه GRAND گرند گیج رینگی رزوه 6g گیج رینگی 3 برو نرو رزوه
GRAND گرند گیج رینگی رزوه
شماره فنی :


موجود
6g گپج رینگی برو نرو 3/5 رزوه GRAND گرند گیج رینگی رزوه 6g گپج رینگی برو نرو 3/5 رزوه
GRAND گرند گیج رینگی رزوه
شماره فنی :


موجود
6g گیج رینگی برو نرو 4 رزوه GRAND گرند گیج رینگی رزوه 6g گیج رینگی برو نرو 4 رزوه
GRAND گرند گیج رینگی رزوه
شماره فنی :


موجود
6g گیج رینگی برو نرو 5 رزوه GRAND گرند گیج رینگی رزوه 6g گیج رینگی برو نرو 5 رزوه
GRAND گرند گیج رینگی رزوه
شماره فنی :


موجود
6g گیج رینگی برو نرو 6 رزوه GRAND گرند گیج رینگی رزوه 6g گیج رینگی برو نرو 6 رزوه
GRAND گرند گیج رینگی رزوه
شماره فنی :


موجود
6gگیج رینگی برو نرو6 رزوه GRAND گرند گیج رینگی رزوه 6gگیج رینگی برو نرو6 رزوه
GRAND گرند گیج رینگی رزوه
شماره فنی :


موجود
6g گیج رینگی برو نرو 8 رزوه GRAND گرند گیج رینگی رزوه 6g گیج رینگی برو نرو 8 رزوه
GRAND گرند گیج رینگی رزوه
شماره فنی :


موجود
6g گیج رینگی برو نرو 9رزوه GRAND گرند گیج رینگی رزوه 6g گیج رینگی برو نرو 9رزوه
GRAND گرند گیج رینگی رزوه
شماره فنی :


موجود
6g گیج رینگی برو نرو 10 رزوه GRAND گرند گیج رینگی رزوه 6g گیج رینگی برو نرو 10 رزوه
GRAND گرند گیج رینگی رزوه
شماره فنی :


موجود
6g گیج رینگی برو نرو 12رزوه GRAND گرند گیج رینگی رزوه 6g گیج رینگی برو نرو 12رزوه
GRAND گرند گیج رینگی رزوه
شماره فنی :


موجود
6g گیج رینگی برو نرو 14 رزوه GRAND گرند گیج رینگی رزوه 6g گیج رینگی برو نرو 14 رزوه
GRAND گرند گیج رینگی رزوه
شماره فنی :


موجود
6g گیج رینگی برو نرو 16رزوه GRAND گرند گیج رینگی رزوه 6g گیج رینگی برو نرو 16رزوه
GRAND گرند گیج رینگی رزوه
شماره فنی :


موجود
6g گیج رینگی برو نرو 18 رزوه GRAND گرند گیج رینگی رزوه 6g گیج رینگی برو نرو 18 رزوه
GRAND گرند گیج رینگی رزوه
شماره فنی :


موجود
6gگیج رینگی برو نرو 20 رزوه GRAND گرند گیج رینگی رزوه 6gگیج رینگی برو نرو 20 رزوه
GRAND گرند گیج رینگی رزوه
شماره فنی :


موجود
6gگیج رینگی برو نرو 22 رزوه  GRAND گرند گیج رینگی رزوه 6gگیج رینگی برو نرو 22 رزوه
GRAND گرند گیج رینگی رزوه
شماره فنی :


موجود
6g گیج رینگی برو نرو 24 رزوه GRAND گرند گیج رینگی رزوه 6g گیج رینگی برو نرو 24 رزوه
GRAND گرند گیج رینگی رزوه
شماره فنی :


موجود
6g گیج رینگی برو نرو 30 رزوه GRAND گرند گیج رینگی رزوه 6g گیج رینگی برو نرو 30 رزوه
GRAND گرند گیج رینگی رزوه
شماره فنی :


موجود
6gگیج رینگی برو نرو 33 رزوه GRAND گرند گیج رینگی رزوه 6gگیج رینگی برو نرو 33 رزوه
GRAND گرند گیج رینگی رزوه
شماره فنی :


موجود
6g گیج رینگی برو نرو 36 رزوه GRAND گرند گیج رینگی رزوه 6g گیج رینگی برو نرو 36 رزوه
GRAND گرند گیج رینگی رزوه
شماره فنی :


موجود
6gگیج رینگی برو نرو 39 رزوه GRAND گرند گیج رینگی رزوه 6gگیج رینگی برو نرو 39 رزوه
GRAND گرند گیج رینگی رزوه
شماره فنی :


موجود
6g گیج رینگی برو نرو 42 رزوه GRAND گرند گیج رینگی رزوه 6g گیج رینگی برو نرو 42 رزوه
GRAND گرند گیج رینگی رزوه
شماره فنی :


موجود
6g گیج رینگی برو نرو 48 رزوه GRAND گرند گیج رینگی رزوه 6g گیج رینگی برو نرو 48 رزوه
GRAND گرند گیج رینگی رزوه
شماره فنی :


موجود
6g گیج رینگی برو نرو 60 رزوه GRAND گرند گیج رینگی رزوه 6g گیج رینگی برو نرو 60 رزوه
GRAND گرند گیج رینگی رزوه
شماره فنی :


موجود
G1/8  گیج رینگی برو نرو لوله  GRAND گرند گیج رینگی لوله آب G1/8 گیج رینگی برو نرو لوله
GRAND گرند گیج رینگی لوله آب
شماره فنی :


موجود
G1/4گیج رینگی برو نرولوله  GRAND گرند گیج رینگی لوله آب G1/4گیج رینگی برو نرولوله
GRAND گرند گیج رینگی لوله آب
شماره فنی :


موجود
G3/8 گیج رینگی برو نرو لوله GRAND گرند گیج رینگی لوله آب G3/8 گیج رینگی برو نرو لوله
GRAND گرند گیج رینگی لوله آب
شماره فنی :


موجود
G1/2گیج رینگی برو نرو لوله GRAND گرند گیج رینگی لوله آب G1/2گیج رینگی برو نرو لوله
GRAND گرند گیج رینگی لوله آب
شماره فنی :


موجود
G3/4گیج رینگی برو نرو لوله GRAND گرند گیج رینگی لوله آب G3/4گیج رینگی برو نرو لوله
GRAND گرند گیج رینگی لوله آب
شماره فنی :


موجود
G1 گیج رینگی برو نرو لوله GRAND گرند گیج رینگی لوله آب G1 گیج رینگی برو نرو لوله
GRAND گرند گیج رینگی لوله آب
شماره فنی :


موجود
G1-1/8گیج رینگی برو نرو لوله GRAND گرند گیج رینگی لوله آب G1-1/8گیج رینگی برو نرو لوله
GRAND گرند گیج رینگی لوله آب
شماره فنی :


موجود
G1-1/4 گیج رینگی برو نرو لوله GRAND گرند گیج رینگی لوله آب G1-1/4 گیج رینگی برو نرو لوله
GRAND گرند گیج رینگی لوله آب
شماره فنی :


موجود
G1-1/2 گیج رینگی برو نرو لوله  BSW گیج توپیG1-1/2 گیج رینگی برو نرو لوله
BSW گیج توپی
شماره فنی :


موجود
G1-3/4 گیج رینگی برو نرو لوله GRAND گرند گیج رینگی لوله آب G1-3/4 گیج رینگی برو نرو لوله
GRAND گرند گیج رینگی لوله آب
شماره فنی :


موجود
G2 گیج رینگی برو نرو لوله GRAND گرند گیج رینگی لوله آب G2 گیج رینگی برو نرو لوله
GRAND گرند گیج رینگی لوله آب
شماره فنی :


موجود
G2-1/4 گیج رینگی برو نرو لوله GRAND گرند گیج رینگی لوله آب G2-1/4 گیج رینگی برو نرو لوله
GRAND گرند گیج رینگی لوله آب
شماره فنی :


موجود
G2-1/2 گیج رینگی برو نرو لوله GRAND گرند گیج رینگی لوله آب G2-1/2 گیج رینگی برو نرو لوله
GRAND گرند گیج رینگی لوله آب
شماره فنی :


موجود
G1/8 گیج توپی برو نرو لوله GRAND گرند گیج توپی لوله آب G1/8 گیج توپی برو نرو لوله
GRAND گرند گیج توپی لوله آب
شماره فنی :


موجود
G1/4 گیج توپی برو نرو لوله GRAND گرند گیج توپی لوله آب G1/4 گیج توپی برو نرو لوله
GRAND گرند گیج توپی لوله آب
شماره فنی :


موجود
G3/8 گیج توپی برو نرو لوله GRAND گرند گیج توپی رزوه G3/8 گیج توپی برو نرو لوله
GRAND گرند گیج توپی رزوه
شماره فنی :


موجود
G-1/2 گیج توپی برو نرو لوله GRAND گرند گیج توپی لوله آب G-1/2 گیج توپی برو نرو لوله
GRAND گرند گیج توپی لوله آب
شماره فنی :


موجود
G3/4 گیج توپی برو نرو لوله GRAND گرند گیج توپی لوله آب G3/4 گیج توپی برو نرو لوله
GRAND گرند گیج توپی لوله آب
شماره فنی :


موجود
G1 گیج توپی برو نرو لوله GRAND گرند گیج توپی لوله آب G1 گیج توپی برو نرو لوله
GRAND گرند گیج توپی لوله آب
شماره فنی :


موجود
G1-1/8 گیج برو نرو لوله GRAND گرند گیج توپی رزوه G1-1/8 گیج برو نرو لوله
GRAND گرند گیج توپی رزوه
شماره فنی :


موجود
G1-1/8 گیج برو نرو لوله GRAND گرند گیج توپی رزوه G1-1/8 گیج برو نرو لوله
GRAND گرند گیج توپی رزوه
شماره فنی :


موجود
G1-1/4 گیج برو نرو لوله GRAND گرند گیج توپی لوله آب G1-1/4 گیج برو نرو لوله
GRAND گرند گیج توپی لوله آب
شماره فنی :


موجود
G1-3/8گیج توپی برو نرو لوله GRAND گرند گیج توپی لوله آب G1-3/8گیج توپی برو نرو لوله
GRAND گرند گیج توپی لوله آب
شماره فنی :


موجود
G1-1/2 گیج توپی برو نرو لوله GRAND گرند گیج توپی لوله آب G1-1/2 گیج توپی برو نرو لوله
GRAND گرند گیج توپی لوله آب
شماره فنی :


موجود
G1-3/4 گیج توپی برو نرو لوله GRAND گرند گیج توپی لوله آب G1-3/4 گیج توپی برو نرو لوله
GRAND گرند گیج توپی لوله آب
شماره فنی :


موجود
G2 گیج توپی برو نرو لوله GRAND گرند گیج توپی لوله آب G2 گیج توپی برو نرو لوله
GRAND گرند گیج توپی لوله آب
شماره فنی :


موجود
G2-1/2 گیج توپی برو نرو لوله GRAND گرند گیج توپی لوله آب G2-1/2 گیج توپی برو نرو لوله
GRAND گرند گیج توپی لوله آب
شماره فنی :


موجود
گیج توپی 1/16 لوله گاز NPT GRAND گرند NPT گیج توپیگیج توپی 1/16 لوله گاز NPT
GRAND گرند NPT گیج توپی
شماره فنی :


موجود
گیج توپی 1/8 لوله گاز NPT GRAND گرند NPT گیج توپیگیج توپی 1/8 لوله گاز NPT
GRAND گرند NPT گیج توپی
شماره فنی :


موجود
گیج توپی 1/4 لوله گاز NPT GRAND گرند NPT گیج توپیگیج توپی 1/4 لوله گاز NPT
GRAND گرند NPT گیج توپی
شماره فنی :


موجود
گیج توپی 3/8 لوله گاز NPT GRAND گرند NPT گیج توپیگیج توپی 3/8 لوله گاز NPT
GRAND گرند NPT گیج توپی
شماره فنی :


موجود
تکنیک ابزار

TEL : 021-66758401
Email: teknikabzarnovin@gmail.com

© Copy right 2023 | All ights Reserved | teknikabzar Corporation